قدوس: مشكلي براي بازي با روسيه ندارم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

دوست دارم هر روز در ليگ اروپا بازي كنم

رقابتهاي گروهي لیگ اروپا از پنج شنبه شب آغاز شد و در یکي از بازيها که حاال براي ایرانيها اهمیت پیدا کرده است تیم اوسترســوند موفق شد زوریا لوهانســك را از پیش رو بردارد. در این بازي سامان قدوس ســتاره ایراني این تیم موفق شد در دقیقه 50 گل اول بازي را به ثمر برســاند تا تیمش در نهایت با نتیجه دو بر صفر به پیروزي برسد. نکته اینجاست که سامان یکي از دالیل اصلي تیمش براي صعــود به لیگ اروپا بود. او در دو بازي پليآف مقابل گاالتاســراي و پائوك یونان ســتاره تیمش بود و سه گل زد. حاال اوسترســوند لیگ اروپا را با پیروزي شروع کرده، آن هم با گلزني دوبــاره قدوس. آنها زوریا را شکســت دادهاند و البته بازيهاي سختشــان با تیم هرتابرلیــن و اتلتیك بیلبائو مانده. تیمهایي که سامان دربارهاش ميگوید: «ما کاري به تیمها نداریم، اینجا هستیم تا بدرخشیم.»

پیش بینيات درست از آب در آمد. روز چهارشــنبه گفته بودي که نماینده اوکراین را شکست ميدهید.

همانطور كــه گفته بــودم هيجان و انگيزه زيادي براي شــروع مسابقات داشتيم. البته در ســوئد هوا كم كم ســرد ميشود و فكر ميكنم زمســتان خيلي ســختي داشته باشيم. اين مساله به نفع ماست و كار را براي رقبايمان در سوئد سخت ميكند. درباره بازي با تيــم اوكرايني هم بايد بگويــم واقعا ديدار سختي داشتيم. تيمشان خوب و يكدست بود. درســت اســت كه ما دو گل به آنها زديم اما اگر حرفهاي سرمربيمان و توضيحات كافي او درباره ســبك بازي آنها نبود شايد اتفاقات ديگري ميافتاد. ما دو گل زديم اما آنها خيلي تهاجمي بودند. بازيكنان ســرعتي خوبي هم داشتند. با اين حال خوشحالم كه توانستيم در اولين قدم به پيروزي برسيم. اين سه امتياز در ادامه راه ميتواند كمك خوبي براي ما باشــد. بخصوص در روزهاي پاياني مرحله گروهي.

فکر ميکني ميتوانید در لیگ اروپا موفق باشید؟

ما به خوبي ميدانيم كه فرصت زيادي در اختيارمان نخواهد بود و بايد هر مســابقه را كامــال جدي بگيريــم. اگــر بتوانيم خود واقعيمان باشــيم شــانسمان براي موفقيت خيلي زيــاد خواهد بود. همانطــور كه گفتم بازيها براي ما هيجان انگيز اما سخت خواهد بود. هنوز 5 مسابقه ديگر داريم و تمام تالش مان را ميكنيم تا در هر بازي برنده باشيم.

پس از بازي رســانههاي سوئدي به تعریف و تمجیــد از تو پرداختهاند. آنها ميگویند که سامان ميتواند به تنهایي نقش یك آدم پیروز را براي تیمش بازي کند.

رســانههاي سوئدي هميشــه به من لطف داشتهاند. آن چيزي كه براي من اهميت دارد بازي در اوسترسوند و درخشش به همراه اين تيم در ليگ اروپا اســت. نميدانيد چقدر هيجــان و انگيزه دارم و دوســت دارم كه هر روز در ليــگ اروپا بازي كنــم. اين يك اتفاق فوقالعاده اســت كه نصيب من شده و دوست ندارم به راحتي آن را از دست بدهم.

ســوال دیگر ما هم درباره تیم ملي ایران اســت و شــرایطي که داري. آیا مشکلت براي حضور در بازيهاي ایران حل شده است؟

بله، تاحدود زيادي كارها انجام شــده و انشــاءا... مشكلي براي حضور در ديدارهاي پيش رو نخواهم داشــت. ميتوانــم از بازي روســيه براي ايران بازي كنــم. در اين بازي به يكي از آرزوهاي فوتباليام ميرســم. براي بازي در تركيب تيم ملي ايران لحظه شماري ميكنم و اميدوارم در روسيه بتوانم مقابل اين تيم بازي كنم.

البته قبل از آن بازي هم با توگو بازي ميکنیم.

دربــاره اين مســابقه هــم چيزهايي شنيدهام. بيصبرانه منتظر هستم تا بازيهاي تيم ملي از راه برســد و بتوانم براي كشورم به ميدان بروم.

انگیزه ات براي بازي در تیم ملي به اندازه بازي در لیگ اروپا است؟

شايد هم بيشــتر. به هر حال داستان تيم ملي با تيمهاي باشــگاهي متفاوت است. شــما همه ستارههاي فوتبال جهان را ببينيد. وقتي براي تيم ملي كشورشان بازي ميكنند حــس و حال ديگري دارند. من هم همينطور هســتم و كالس بازي در تيم ملي متفاوت با باشگاه است. اميدوارم بتوانم براي ايران بازي كنم و آن انتظاري كه ميليونها ايراني از من دارند را برآورده كنم. مصاحبه را خودت تمام کن.

بايد تشــكر كنم از همه ايراني كه در اين مدت از من حمايت زيادي كردند، به ويژه در فضاي مجازي. من به خوبي اين عشــق و عالقه را لمس ميكنم. حتي اگر مجازي باشد. ابراز لطف و عالقه به من زياد است و متاسف هستم از اينكه نميتوانم جواب تك تك مردم ايران را بدهم. فقط اميــدوارم بتوانم با انجام بازيهاي خوب براي تيم ملي ايران لطف آنها را جبــران كنم. فعال همين كار از دســتم بر ميآيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.