بائوزا، سي و ششمين مربي تيم ملي عربستان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

دو سال پيش سران فدراسيون فوتبال عربســتان بعد از ناكامي در جام ملتهاي 2015 اســتراليا تصميــم گرفتنــد با عقد قــراردادي هدايت اين تيم بحــران زده را به ســرمربي مشــهور و نام آشناي هلندي بدهنــد. قراردادي دو ســاله بــا برت فان مارويك كه در همين مدت كوتاه حضورش توانســت تغييرات بنياديــن زيادي در تيم ملي عربســتان ايجاد و سعوديها را بعد از دو دوره غيبت به صورت مســتقيم از گروه B آسيا راهي روسيه 2018 كند.

فــان مارويك كه بــا هميــن موفقيتها توانست در دل طرفداران عربستاني جا باز كرده و لقب «جادوگر هلنــدي» را به خود اختصاص دهد، چند روز پيش بعد از اينكه پروســه تمديد قراردادش بــا تاخير پيش رفت و اختالفات او با سران فدراســيون فوتبال عربستان علني شد به يكباره از ســمت خود بركنــار و جاي خود را به سي و ششمين مربي تاريخ فوتبال عربستان در رده ملي داد. كســي كه بــراي همگان چهرهاي آشــنا بود و با شكستي كه با امارات به عربستان در مقدماتي جام جهاني تحميل كرد راه ورودش به رياض را هموار ساخت.

ادواردو بائــوزا كه در يك ســال گذشــته با نشســتن روي نيمكت ســه تيم ملي مختلف ركوردي جالب از خود بر جاي گذاشت بهعنوان سي و ششــمين مربي تاريخ تيم ملي عربستان هدايت ســعوديها در جام جهانــي را برعهده خواهد داشــت تا ســومين مرد آرژانتيني باشد كه ســكاندار نيمكت رهبري ايــن تيم پرادعاي خاورميانه شده است. پيش از او گابريل كالدرون (سرمربي فعلي باشگاه القطر) و خورخه سوالري از آرژانتيــن هدايــت تيم عربســتان را برعهده داشتند.

رسانههاي عربستان كه هنوز هم بركناري فان مارويك هلندي را يكي از ســوژههاي اصلي خود قــرار داده و تحليلهاي متفاوتي منتشــر ميكنند با اشــاره به كار دشــواري كه ادواردو بائوزا در عربستان پيش رو خواهد داشت، مدعي شدند اين تيم نياز به پوست اندازي دارد؛ كاري كه مربي هلندي ســابق وعده آن را داده بود كه اين تصميم به مذاق روســاي فدراسيون فوتبال عربســتان خوش نيامد و باعث بركناري جادوگر هلندي شد.

سران فدراسيون فوتبال عربستان در تاريخ فوتبال اين كشور ســكان هدايت خود را به 36 مربي ســپردند كه از اين جمع عربستان در 15 مقطــع زماني با هدايت مربيان برزيلي، 8 مقطع با هدايت مربيان عربســتاني، 5 مقطع با هدايت مربيــان هلنــدي و در 5 مقطع نيــز با هدايت مربيان انگليســي روانه مسابقات شده است كه از اين جمع ناصر الجوهري با چهار بار نشســتن روي نيمكت عربستان ركورد جالبي خلق كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.