قضاوت مشترك زن و مرد ايراني در فوتسال بانوان آسيا

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پنجمين دوره رقابتهاي قهرماني فوتســال آســيا به ميزباني عشقآباد تركمنســتان در بخش بانوان آغاز شده كه در گروه A تيمهاي ملي ژاپن و چين و در گروه B تيمهاي ملي ايران و فلســطين به طور همزمان به مصاف هم رفتند.

تيم ملي ايران موفق شــد با نتيجه 16 بر يك تيم فلسطين را شكست دهــد و فوتساليســتهاي بانوان ژاپن هم توانســتند با پيــروزي 5 بر يك مســابقات قهرماني داخل سالن آسيا را شروع كنند كه در اين ديدار اتفاقات قابل توجهي براي نخستين بار رخ داد.

گالره ناظمي كه مســووليت برگزاري مسابقات ليگ برتر بانوان ايران را در كارنامه دارد و همچنين يك داور بينالمللي محســوب ميشــود، داوري مســابقه تيمهاي فوتســال بانوان ژاپن و چين را برعهده داشت اما داور دوم اين بازي يك ايراني ديگر به نام محمدوحيد عرضپيما بود!

عرضپيمــا در جــام جهاني 2016 ديدارهاي اســپانيا- قزاقســتان و آرژانتين- كاســتاريكا را به عنوان داور اول قضاوت كرد و در بازي افتتاحيه اين مســابقات هم بين كلمبيا- پرتغــال داور وقتنگهدار بود و همچنين در مسابقه آرژانتين- قزاقستان به عنوان داور دوم حضور داشت. اين داور ايراني در رقابتهاي مختلف برون مرزي زيادي شــركت كرده اما قضاوت در ديدار بانوان را تجربه نكرده بود.

عرضپيما در ديدار تيمهاي فوتســال بانوان ژاپن و چين در كنار گالره ناظمي به قضاوت اين مســابقه پرداخت تا عالوه بر داوري يك مرد ايراني در مســابقه بانوان براي بار اول، همراهي دو داور ايراني در يك بازي بانوان نيز براي نخستين مرتبه اتفاق بيفتد.

همچنين نكته قابل توجه ديگر اين است كه ابراهيم مهرابيافشار، ديگر داور اعزامي ايران به مسابقات قهرماني فوتسال 2017 آسيا به عشقآباد، در بازي تيمهاي بانوان ژاپن و چين داور ســوم بود تا در يك مســابقه فوتسال بانوان آسيا، يك داور زن و دو داور مرد ايراني قضاوت كرده باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.