بازگشت جهانبخش با پاس گل

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

آلكمار با درخشش مليپوش ايراني در ورزشــگاه كاستل شــهر روتردام به چهارميــن پيروزي خود در فصل 2018 - 2017 اردي ويژه هلند دســت يافت. آلكمار به پيروزي مهم و ارزشــمندي در زمين تيم مطرح اسپارتا روتردام رسيد و با كسب 12 امتياز رده دوم جدول اردي ويــژه هلند را از آن خود كــرد. عليرضا جهانبخــش، مليپوش ايرانــي پس از يك بــازي غيبت دوباره به تركيب اصلي تيم آلكمار بازگشت و ضمن نمايش 90 دقيقهاي زمينه ساز گل دوم تيمش بود. آلكمار بــا اين برد نام خــود را در زمره تيمهاي مدعي قهرماني قرار داد. اين تيم با بازيكناني نظير ويگهورســت و عليرضا جهانبخش اميدوار اســت بعــد از چند سال بر ســكوي نخست ليگ هلند تكيه بزنــد. جهانبخش هم پــس از يكي دو بــازي دوري از تركيب آلكمار با آمادگي كامل بــه جمع 11 بازيكن اصلي تيمش برگشت و بازي فوقالعادهاي انجام داد. او با بازي خوبي كه انجام داد ميتواند يكي از كانديداهاي آلكمار براي حضور در تيم منتخب هفته اردي ويژه باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.