بخت اندك سردار براي بازي مقابل اورال

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

روبيــنكازان در بــازي هفته دهم ليگ برتر روســيه بايد در خانه از اورال پذيرايي كنــد. جدالي كه امتيازهاي آن براي ســر و سامان دادن به وضعيت اين تيم در جدول اهميت بسيار زيادي دارد. قربان بردي اف سرمربي تركمنی باشگاه روبين در آســتانه اين ديــدار با گله از بحران مصدوميتي كه اردوي كازانيها را در برگرفته، اشارهاي به آخرين وضعيت ســتاره ايراني خــود داشــت و گفت: «ســردار هنوز هم مصدوم است و بايد آزمايشهاي نهايي را به همراه دو بازيكن ديگر زير نظر كادر پزشكي انجام دهد اما احتمال اينكه آنها به بازي امشب نرسند، بســيار زياد است.» آزمون مقابل سوريه و بــه دليل تكل خشــن مدافع اين تيم آسيب ديد و به همين دليل بازي هفته نهم روبين كازان مقابل اسپارتاك مسكو را از دست داد. او حاال بخت كمي براي بــازي برابر اورال دارد. البته بايد ديد آيا كادر پزشكي روبينكازان ميتواند سردار را به اين بازي حساس برساند يا نه؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.