جدايي حقيقي از ليگ سوئد؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علیرضا حقیقي در لیگ سوئد عملکرد خوبي داشته و ســابقه انتخاب بهعنوان بازیکن هفته لیگ ســوئد را دارد امــا ایــن احتمال وجود دارد کــه دروازهبان ایراني باشگاه اسکیلستونا بخواهد فوتبــال در لیگي دیگــر را تجربه کند. دلیل این قضیه پایان لیگ سوئد است. تنها چند هفته دیگر رقابتهاي لیگ ســوئد به پایان ميرســد. بــا پایان بازيها، لیــگ براي مدتي تعطیل ميشود و این مساله ميتواند به ضرر بازیکنان مليپوش از جمله حقیقي و سامان قدوس باشد. آنها مجبورند مدتي از میادین به دور باشند.

در همین حال شنیده ميشود علیرضا حقیقي در تالش است به باشگاه جدید نقل مکان کند. البته مشکل اینجاســت که اکثر لیگها شروع شــدهاند و تیمها فهرست خود را بستهاند.

اسکیلســتونا شرایط مطلوبي در جدول رده بندي ندارد. این تیــم در پایان هفته بیست و دوم تنها 12 امتیاز کسب کرده و عنوان شــانزدهم را در اختیــار دارد. در حالــي که تنها 8 هفته تا پایــان رقابتهاي لیگ سوئد باقي مانده، این تیــم با تیم ســیزدهم که در لیــگ ميماند 10 امتیاز اختــالف دارد. بــه همین دلیل خیليها اسکیلستونا را یکي از تیمهاي ســقوط کننده به سوپرتان یا همان دسته دو سوئد ميدانند.

حقیقي هــم از وقتي براي اسکیلســتونا بازي کرده عملکرد قابل قبولي به نمایش گذاشــته اما به نظر نميرسد درخشش او هم بتواند سر و ساماني به شرایط این تیم بدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.