انصاري فرد؛ فرانسه به جاي يونان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در يكي از بازيهاي هفته چهارم ســوپر ليگ يونان تيم المپياكوس كه با هفت امتياز و بــه دليل تفاضل گل كمتر نسبت به آ. اك. آتن در رده دوم جدول جاي داشت، ديشب در ورزشگاه كارايســكاكيس ميزبــان آســتراس تريپولي يــك امتيازي بود. انصاريفرد بعد از درخشــش قابل توجه در هفته اول مقابل آ. ال. الريسا با زدن يك گل و دادن يك پاس گل، در هفته دوم 27 دقيقه برابر الميا به كار گرفته شــد اما پس از اين مســابقه به شكل عجيبي از فهرســت بازيكنــان المپياكوس در مرحلــه گروهي ليــگ قهرمانان اروپا كنار رفت و در ليست ديدار اخير سوپر ليگ با زانتي نيز حضور نداشت.

در ادامــه تصميمــات عجيــب بسنيك هاســي، ســرمربي آلبانيايي المپياكــوس، انصاريفرد ديشــب هم جايي در فهرســت 19 نفــره اين تيم برابر آســتراس تريپولي نداشــت تا به اين شــكل چهارمين بازي فصل سوپر ليگ يونان را از دســت بدهد. انصاري فرد روزهاي ســختي را در المپياكوس ميگذرانــد. شــايد به هميــن دليل هم هســت كه او تفريــح و حضور در كشــورهاي مختلف از جمله فرانسه را در دســتور كار قرار داده است. وقتي هاســي به او اعتقاد نــدارد، نتيجهاش همين است كه ميبينيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.