بازي در مشهد با هماهنگي كيروش

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهدي تــاج در خصوص افتتاح ورزشــگاه امام رضا (ع) گفت: « اين ورزشــگاه ظرفيت بااليــي دارد كه بايد از آن اســتفاده كرد. ســاخت و راهاندازي اين ورزشگاه توسط آستان قدس رضوي بــوده كه يك هديه به مردم مشهد و خراسان است كه بايد در مســابقات مختلف از آن استفاده كرد. ورزشــگاه امام رضا (ع) يكي از افتخارات ايران است كه ما هم به آن ميباليم. بايد شــرايطي فراهم شود تا مســابقات ليگ برتر هــم در اين ورزشــگاه برگزار شود و مردم مشهد و خراســان از آن استفاده كنند. اين ورزشــگاه با بهترين امكانات ساخته شــده و ميتواند ميزبــان برخي از بازيهاي بزرگ فوتبال ايران باشد.»

رييــس فدراســيون فوتبال در پاســخ به اين سوال كه آيا بازيهاي تيم ملي هم در اين ورزشگاه برگزار ميشــود يا خيــر، گفــت: « ما در حال آمادهســازي تيم ملــي در راه جــام جهاني هســتيم و همه مردم ايــران دوســت دارند كــه تيم ملي را از نزديك ببينند. شــهر مشــهد هم به دليــل ظرفيتهايي كه دارد ميتواند ميزبان خوبي براي تيم ملي باشــد. قطعا با هماهنگي با كارلوس كيروش ميتوانيم بازيهاي دوستانه را در اين ورزشگاه برگزار كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.