بهماكمکكنيدچونپرسپوليسنمايندهايراناست

واکنش سرمربی پرسپولیس به نتايج استقالل: به حیاط همسايه نگاه نمیکنم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

برانکو ایوانکوویچ در نشســت خبري قبل از بازي مقابل پيکان گفت: «طبيعي است که بعد از بازي مقابل االهلي یك رضایتمندي ویژهاي بين ما وجود دارد اما این خوشحالي ميتواند به طور ناخواســته مقداري ما را از جدیت بيندازد. اینطور بازيها نه براي پرسپوليس بلکه براي همه تيمها در دنيا ميتواند بحرانزا باشد که بعد از یك بازي خوب در ليگ قهرمانان شاید بازي بعدي را با افت همراه کند. تيمي که در ليگ قهرمانان برد آورده ممکن اســت در ليگ برتر دچار افت شــود، ميدانيم کارمان سخت خواهد بود. خودتان شاهد بودید که 2 فصل پيش مقابل پيکان بازي سختي داشتيم و حتي سختترین بازيمان مقابل این تيم بوده است. مطمئنم پيکان از تمام قوایش و فرصتش استفاده ميکند که از جو بردي که مقابل االهلي داریم بهره ببرد.»

شــما بعد از پروین و استانکو سومين مربي تاریخ باشگاه هستيد که پرسپوليس را به نيمهنهایي آسيا رساندهاید.

طبيعــي اســت كــه هــدف ما حداكثــري اســت و اين يــك فرصت جديــد براي ما در ليگ قهرمانان اســت كه خيلي متفاوتتر و ســختتر خواهد بود اما خوشــحالم كه همــراه با پروين و اســتانكو توانستهام پرســپوليس را به نيمهنهايي آسيا ببرم، بخصوص كه علي پروين ســمبل و اســطوره باشگاه است. نميدانم خبر داريد يا خير اما استانكو به دليل بيماري و مشــكلي كه داشت يكي از پاهايــش را از زير زانــو قطع كردهاند. بايد بگويم كه او يكــي از مربيان بزرگ تاريخ كرواســي است و يكي از مهمترين همــكاران ايويچ و ميدانيــد كه تأثير او در فوتبال ايران بســيار عميق بود. با اين حال پنهان نميكنــم كه بازي با الهالل مهمتريــن بازي براي ما اســت كه جاي جبران ندارد، طبيعي است كه همه توان خودمــان را در بازيها به كار ميگيريم تا برنده باشيم. هرچند كه مقابل الهالل، كاميابينيا و انصاري بــا ما نخواهند بود امــا اين موضــوع تغييــري در هدف و بلندپروازي ما ايجاد نميكند. آیا سيد جالل حسيني به بازي مقابل الهالل ميرسد؟

اميــدوارم مصدوميــت او تا بازي با الهالل رفع شــده باشد. او ۶ سانتيمتر كشيدگي همسترينگ داشته و بايد خيلي احتياط كند. قبل از بازي با سپاهان او را كنترل ميكنيم و وضعيتش را بررســي خواهيــم كــرد. اينگونــه مصدوميتها حساس هســتند و ميتواند خيلي بدتر شــود، انتظــار داريم هرچــه زودتر اين بازيكن را به وضعيت مطلوب برگردانيم.

شنيدهاید فدراســيون فوتبال عربســتان 200 هــزار دالر به هر بازیکن الهالل پاداش خواهد داد تا پرسپوليس را شکست بدهند؟

ســوال خيلي خوبي بود، در مورد الهالل ايــن را بگويم كه آنهــا آمادگي دارند 7۳ يــا 8۳ ميليون دالر يا يورو به ديگو كاستا بپردازند تا اين بازيكن 4 ماه برايشان بازي كند. نميدانم اين مساله در چه فازي اســت چون خود كاستا دوست دارد به اتلتيكو مادريد برگردد اما اتلتيكو تا نيمفصل نميتواند بازيكني بگيرد.

اما طبق قوانين اي اف سي، دیگو کاســتا نميتواند مقابل پرسپوليس بازي کند.

ميدانم، منظورم ظرفيت مالي اين تيم است؛ ظرفيتي كه باشگاه عربستاني دارد. نميدانم فدراسيون فوتبال يا وزارت ورزش بــه باشــگاه پرســپوليس كمك ميكنند يا خير اما فكر ميكنم منطقي اســت كه هم فدراســيون و هم وزارت

نميدانم فدراسيون فوتبال یا وزارت ورزش به باشگاه پرسپوليس کمك ميکنند یا خير اما فکر ميکنم منطقي است که هم فدراسيون و هم وزارت ورزش به باشگاه پرسپوليس کمك کنند چون پرسپوليس معرف ایران است و فوتبال و مردم ایران را به بهترین وجه معرفي ميکند.

ورزش به باشگاه پرسپوليس كمك كنند چون پرســپوليس معرف ايران اســت و فوتبال و مردم ايــران را به بهترين وجه معرفي ميكند. خودتان شاهد شادماني مردم ايــران بوديد. فرقــي نميكند كه آنها هوادار اســتقالل، تراكتورســازي، ســپاهان يا تيمهای اهوازي باشــند. از هرجاي ايران كه باشــند حداقل وقتي با من روبهرو ميشــدند از برد پرسپوليس خوشــحال بودند. از بوشــهر، مشــهد و شهرهاي مختلف. حتي به من ميگفتند ما هوادار استقالل هستيم اما پرسپوليس را در اين بازي تشويق ميكنيم و انتظار و اطمينان من اين اســت كه فدراسيون فوتبال و وزارت ورزش به پرســپوليس كمك كنند.

ســرمربي الهالل به 6 بازیکن اصلــياش اســتراحت داده امــا پرســپوليس قبل از بازي با این تيم باید با 2 تيم ایراني بازي کند.

طبيعي اســت كه ما هم يكشنبه در تركيبمان تغييراتي خواهيم داشت و بخشي از بچهها استراحت ميكنند. البته اين به معنای بازی نكردن نيست كه اصال بازي نكنند بلكه بــازي را آغاز نخواهند كرد. برايمان مهم اين است كه بازيكنان در شرايط بازي باشــند. الهالل هم مثل ما روز پنجشنبه يك شهرآورد بزرگ با االتحاد دارد مثل ما كه با ســپاهان بازي داريم اما به هرحال بازي با الهالل مهمترين بازي است.

در مورد بحــث تمدید قراردادتان با پرســپوليس و اینکه شایعه شده بعد از رفتن کيروش شما ســرمربي تيم ملي ميشوید چه صحبتي دارید؟

اين موضوع براي االن نيست، فعال همه تمركز ما روي بازيهاي پيشروســت و بعداً ميشود درباره بقيه مسائل صحبت كرد.

بعــد از باختهاي اســتقالل گفته ميشــود این تيم یك مربي مثل برانکو ميخواهد. نظرتان چيست؟

در ايــن خصوص صحبت نميكنم چرا كه عادت ندارم به حياط همســايه نگاه كنم. ما بايد مشكالت حياط خودمان را حل كنيم. اينكه استقالل، سپاهان، استقالل خوزستان، تراكتورسازي ...و چه وضعيتي دارند خودم را درگيرش نميكنم چرا كه مربيانشان دوستان ورزشــي من هســتند و بحثي هم درباره آن نخواهم كرد.

«ما دوســت داریــم بردهاي متواليمان ادامه پيدا کند و این جو خوب را حفظ کنيم و در آستانه بازي با الهالل در شادابي و آمادگي کامل قرار بگيریم.»برانکــو با گفتن این جمله تاکيد کرد به جز ســيد جالل حسيني ســایر بازیکنان در رقابت براي قــرار گرفتن در ترکيب اصلي هســتند. بعد از ایــن صحبتهاي مقدماتــي برانکو به ســوالهاي خبرنگاران جواب داد:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.