برانكو به كدام بازيكنان استراحت ميدهد؟

امیري، طارمي، ماهیني و ربیع خواه گزينههاي اصلي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

برانكــو در كنفرانس ديروز صراحتا اعالم كرد تغييراتــي در تركيب تيمش بــراي بازي بــا پيكان خواهــد داد. در بــازي با ماشينســازي طبيعي بود اگر قرار بر اســتراحت برخي بازيكنان باشد مليپوشان كه يك روز قبل از آن مسابقه بــه اردوي تيم برگشــتهاند در اولويت باشــند اما بعد از بازي پرفشار كه تقريبا به همه نفرات فشار زيادي وارد شد اين پرسش مطرح ميشود كه كدام بازيكنان اســتراحت خواهند كرد؟ در آن مسابقه فشار زيادي روي وحيد اميري و مهدي طارمي وارد شــد كه نود دقيقه دويدند و جنگيدند. طارمــي در طول آن بازي هــم هافبك مياني بود هم مهاجم نوك. وحيد اميري هــم بعد از اخراج كاميابي نيا تبديل به مدافع چپ شد اما مثل يك پيســتون چپ هم در دفاع هم در حمله حضوري فعال داشــت و خستگي ناپذير كار كرد. از بين نفرات تهاجمي مسلمان، احمدزاده و عليپور تعويض شدند و شايد براي بازي با پيكان مشــكلي نداشــته باشــند امــا مدافعان و ربيــع خواه هم فشــار زيادي متحمل شدند. با اين حال در دفاع مياني چون ســيدجالل باز هم نميتواند بــازي كند و البتــه كاميابي نيا قادر به بازي هســت شــايد ماهيني و ربيع خواه هم مثــل طارمي و اميري بتوانند اســتراحت كنند چــرا كه براي اين بازيكنان نفرات جانشــين مناسبي در تركيــب وجود دارد. اگــر اين اتفاق بيفتد بشار رسن براي اولين بار در ليگ برتر بازي خواهد كرد و البته ســيامك نعمتي بــراي اولين بار در تركيب اصلي پرسپوليس قرار ميگيرد. صادق محرمي و شــايان مصلح هم ميتواننــد از اين فرصت فوقالعاده استفاده كرده و خودي نشــان دهنــد. در واقع اگــر اين بازي فرصتي براي بــازي محرمي در تركيب اصلــي ايجاد كند او بايــد كاري كند تا برانكــو نمايش ضعيفــش در تبريز را از ذهن پاك كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.