مصلح: مدعي قهرماني آسيا از ليگ و جام حذفي راحت نميگذرد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

شايان مصلح كه در گل دوم بازي با االهلي نقش ويژهاي ايفا كرد شايد امروز هم مثل بازي با گســترش در تركيب اصلي باشد. مصلح درباره شرايط تيمش در ليگ قهرمانان و ليگ برتر صحبت كرده:

* واقعــاً حيف كه نميتوانيم در ورزشــگاه آزادي با آنهــا بازي كنيم. شــك ندارم اگر آنها به ورزشــگاه آزادي بيايند، حرفي براي گفتن نخواهند داشــت. در همين بازي با االهلي ديديد كه چقدر رفت و آمد به مســقط و ابوظبــي اذيتمان كرد. اگر آب و هواي شــرجي و گرم امارات نبود، راحتتر ميتوانستيم بازي كنيم. آب و هواي ماههاي مرداد و شهريور تهران در مقابل آب و هوايي كه در امارات تجربه كرديم، بهشت است.

* به نظرم الهالل از االهلي قويتر است. آنها سرمايهگذاري سرسامآوري براي قهرماني در ليگ قهرمانان آســيا كردند. بايد آنها را شكست دهيم. فكر ميكنم لياقت بازيكنان پرسپوليس و عرقي كه همتيميهايم به موفقيت پيراهن ســرخ دارند، آنقدر هســت كه غــول آخر عربســتان را هم ببريم و نشــان دهيم كه فوتبــال ايران با تمام كمبودهايــش، حرفهاي زيــادي براي گفتن دارد و نياز به كمك و پشتوانه مسووالن دارد.

* هر تيمي در فوتبال ايران با مشــكالت مالي دســت و پنجه نرم ميكنــد اما من فكر ميكنم موضوع تفــاوت ما با تيمهاي ابرقدرت آســيا، تنها مســائل مالي نيســت. آنها از نظر ســختافزاري نيز از ما باالتر هستند ولي شما ميبينيــد كه هوش بازيكن ايرانــي و غيرتي كه به خرج ميدهد، جاي همه اين كم و كاستيها را پر كرده است.

* پيكان در فصل جديد نتايج پرفراز و نشيبي گرفته است اما بازيكنان و كادر فني خوب و باتجربهاي دارند كه قطعا كار را برايمان سخت خواهد كرد. مطمئنم ميتوانيم با ادامه همين روند، دل هوادارانمان را شاد نگه داريم.

* هر بازي شــرايط خودش را دارد، بالطبع تيمي كه پارســال قهرمان ليگ برتر شــده و ادعاي قهرماني در ليگ قهرمانان آسيا را دارد، نميتواند از بازيهاي آســيايي خود در ليگ برتر و جام حذفي به راحتي بگذرد. مطمئن باشــيد رقابتهاي داخلي ليگ برتر و جام حذفــي، يكي از اهداف مهم تيم است. تفكر كادر فني و شــخص آقاي برانكو به گونهاي است كه هر بازي را فداي بازيهاي بعدي نميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.