ذوالفقارنسب:پرسپوليسمیتواندجاودانهشود

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بيــژن ذوالفقــار نســب دربــاره صعود سرخپوشان به نيمهنهايي ليگ قهرمانان آسيا گفت: «پرسپوليس نشان داد ميتواند كارهاي ســخت را با مديريت كادر فنياش به خوبي پشت ســر بگذارد. ســاختار فني پرسپوليس نشــان از بلوغ فكري باالي بازيكنان اين تيم دارد. آنها خيلي خوب توانســتند پس از ۰۱ نفره شــدن، كنترل بازي را به دست بياورند و تاكتيكهاي خود را بر حريف ديكته كنند.»

وي دربــاره تاثيــري كــه تعويضيهاي پرسپوليس در پيروزي اين تيم داشتند، گفت: «برانكو از زماني كه بهعنوان دستيار ميروسالو بالژوويچ وارد فوتبال ايران شــد مغز متفكري داشت. او ميدانســت با توجه به بضاعتي كه تيمش دارد بايد با چه سيســتمي بازي كند. برانكــو تعويضهــاي خيلي خوبي داشــت و ميتوانــد با ادامه همين روند پرســپوليس را براي ســالهاي طوالني در ليــگ برتر ايران دست نيافتني كند.» پيشكسوت فوتبال ايران درباره بازي پرســپوليس مقابــل الهالل هم گفت: «بازي به مراتب ســخت تري نسبت به ديدار با االهلي خواهد بود. آنها چندين ســال است در ســطح اول فوتبال آسيا حضور دارند و كار پرسپوليس به مراتب سختتر از مراحل قبلي اســت. آنها در مرحله گروهي با يكديگر رقابــت كردهاند اما هر دو تيم بازيكناني را در فصل جديد بــه خدمت گرفتهانــد كه باعث ميشود هيجان بازي آنها در مرحله نيمهنهايي افزايش پيدا كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.