تركاشوند:برايموفقيتنيازبهحمايتداريم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

محمدعلــي تركاشــوند معــاون اقتصــادي باشــگاه پرســپوليس در خصوص احتمال قهرماني در آســيا هم گفت: «الهالل از االهلي هم قويتر است. آنها ســرمايه گذاريهــاي قابل توجهي داشــتهاند. شــما اگر به تيمهاي صعود كننده بــه نيمهنهايي نگاهــي بيندازيد متوجه ميشويد ســرمايهگذاری بسيار زيادي بــراي جذب بازيكــن كردهاند و واقعا بودجه آنها با باشــگاه پرسپوليس قابل مقايسه نيست.»

تركاشوند گفت: «مجبور بوديم براي اعتالي نام باشگاه پرسپوليس، بدهيهاي سنگيني كه به دليل شكايت مانوئل ژوزه و دستيارانش به باشــگاه تحميل شد را پرداخت كنيم. نميخواســتيم جريمه و محروم شويم. هواداراني داريم كه قلبشان براي پرسپوليس ميتپد و تمام تالشمان را ميكنيم تا آنها غصه اين موضوعات را نخورند. براي موفقيت پرسپوليس در رده باشــگاهي در سطح آسيا نياز به حمايت همه جانبه اهالي ورزش و مسووالن رده بــاال داريم تــا بتوانيم از پــس هزينهها برآييم. درآمدزايي خيلي خوبي داشتهايم اما اميدوارم باقي موانع نيز در اين زمينه از سر راهمان برداشته شود تا بتوانيم به تعهدات مالي خود وفادار بمانيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.