عربستانيها اميدوار به مخالفت امارات

اي اف سي با انتخاب دبي براي میزباني از الهالل مشكلي ندارد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

الهالليها شــهر ابوظبــي را بهعنوان ميزبــان معرفــي كردهاند و بنــا بر اعالم رســانههاي عرب زبان از جمله ارم نيوز و گل بخش عربي، پرسپوليس نيز در تالش اســت تا در دبي از اين تيم ميزباني كند. تعداد زياد ايرانيها در امارات و كمتر شدن هزينههاي ســفر و اقامــت از داليل اصلي قرمزهاي ايران براي تعيين شهر دبي است هر چند يكــي از روزنامههاي عربســتاني اعالم كرده كيفيت چمن ورزشگاه سلطان قابــوس عمان باعث تغييــر محل ميزباني سرخها شــده كه چندان درســت به نظر نميرسد. گفته ميشود عربستانيها ترجيح ميدهند تا پرسپوليسيها در عمان از آنها ميزباني كنند و اميدوارند تا مسووالن دبي با درخواســت تيم ايرانــي موافقت نكنند. در عين حال به نظر ميرســد مســووالن كنفدراســيون فوتبال آسيا با انتخاب دبي از ســوي پرسپوليس مشكلي ندارند و تنها مسووالن اماراتي و شــيخ نشين دبي بايد جواب نهايي را بدهند. پندار خمارلو مدير روابط عمومي باشــگاه پرسپوليس با تاييد اين خبر ميگويد: «ما درخواســت خود را بــه AFC دادهايم و آنها مخالفتي با تغيير ميزباني ما ندارند اما منتظر پاسخ مسووالن كشــور امارات هســتيم تا محل ميزباني ما قطعي شــود. فكر ميكنــم طي همين هفته همه چيز قطعي و روشــن شود. در صورتــي كه ميزباني ما در امارات از الهالل قطعي شــود آنوقت ورزشــگاه ميزبان را اعالم خواهيم كرد.» گفته ميشود باشگاه پرسپوليس قصد دارد از ورزشگاه النصر كه چسبيده به باشگاه ايرانيان است براي اين مسابقه استفاده كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.