بازگشت نوراللهي در اصفهان و احتمال بازي در ابوظبي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

احمــد نوراللهــي به علــت حضور پــدرش در جبهههاي جنگ با كســري خدمت مواجه شــد و تا 29 شهريور ماه خدمت ســربازياش به پايان ميرســد. عبدالصمد ابراهيمي وكيــل نوراللهي با تاييد اين مطلب گفته: «خدمت سربازي نوراللهــي 29 شــهريور ماه بــه پايان ميرسد و او ميتواند مقابل سپاهان بازي كنــد. به هر حال بازي كــردن نوراللهي مقابل ســپاهان بســتگي به نظر برانكو دارد. نوراللهــي مراحــل اداري خدمت ســربازياش را انجام ميدهد تا در زمان مقرر بتوانــد كارت پايان خدمت خود را بگيرد و براي پرسپوليس بازي كند.» به نظر ميرسد اگر نوراللهي مقابل سپاهان بازي كند، شــانس زيــادي براي حضور در تركيب ديدار حســاس مقابل الهالل داشته باشــد و بتواند جاي كاميابينياي محروم را بگيرد اما شــايد برانكو چنين ريسكي را انجام ندهد و باز هم ربيعخواه را در هافبــك دفاعي بازي بگيرد. در هر حــال اگر نوراللهي در اصفهان بازي كرد امكان بازي كردنش در ابوظبي بســيار زياد خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.