شارژ مالي بازيكنان با استمداد از نمايندگان مجلس

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

قــرارداد باشــگاه پرســپوليس با حاميان مالي فصل جارياش به گونهاي اســت كه آنها حداقل تــا يك ماه آينده پولــي را دريافــت نميكننــد. بيپولي سرخپوشان در حالي به اوج خود رسيده كه بازيكنان اين تيم با توجه به پيروزي مقابل االهلي و صعود به نيمهنهايي ليگ قهرمانان آســيا انتظار داشتند مطالبات آنها پرداخت شــود تا بــا روحيهاي باال ليگ را دنبــال كنند. هر چند در امارات پــاداش بردهاي ليگ برتري به بازيكنان داده شــد اما بازيكنان بابــت باقيمانده قــرارداد خود در فصل گذشــته و البته بندهاي قراردادشــان مبالــغ هنگفتي از باشــگاه طلبكارنــد. مديران باشــگاه پرسپوليس براي حل اين مشكل تصميم دارند ســراغ نمايندگان مجلس رفته تا راهكار دريافت پول از اعتبارات دولتي را بدانند و اقدامات الزم را براي پرداخت به بازيكنان انجام دهند. آنها تصميم دارند پيــش از بازي رفت خــود مقابل الهالل بازيكنان را شارژ مالي كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.