ربيع خواه: رفاقت و همدلي در پرسپوليس حرف اول را ميزند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

نشان داديم همه چیز پول و بازيكن گرانقیمت نیست

محســن ربيع خواه كه در بازي با االهلي بهعنــوان بهترين بازيكن ميدان شناخته شد درباره شرايط تيمش در آسيا و هدف نهايي ميگويد:

*االهلي تيم خوبي است كه بازيكنان خوب و گرانقيمتي دارد اما تيمهايي مانند الريان و لخويا با شخصيتتر و قدرتمندتر از اين تيم بودند كه خدا را شكر خوشبختانه آنها را شكست داديم. ما با حضور در اين مرحله نشان داديم كه همه چيــز به پول و جذب بازيكن گرانقيمت خارجــي برنميگردد و غيرت و يكدلي بازيكنان ميتواند تأثيرگذارترين مساله باشد.

* همه بازيكنان يكدل هســتند و ســختترين تمرينات را انجام ميدهيم تا بتوانيم براي ايران و خوشــحالي هواداران پرسپوليس افتخارآفريني كنيم. جا دارد از استقبال هواداران در فرودگاه و از همه آنهايي كه در ورزشگاه ابوظبي ما را تنها نگذاشــتند تشكر كنم و اميدواريم كه چنين حمايتهايي را در بازيهاي حساس آينده نيز شاهد باشيم.

* الهالل تيم قدرتمندي اســت كه به اعتقاد من يك سر و گردن از حريف قبلي قدرتمندتر اســت اما براي اين مســابقه هم آمادهايم تــا با ارائه عملكردي خوب، تيم الهالل را شكست دهيم و فيناليست آسيا شويم.

* طرز فكر تيم به نحوي است كه در هر تورنمنتی كه پا ميگذارد قهرماني ميخواهد. از همان ابتدا نيز ما براي قهرماني در آســيا آماده شــده بوديم. البته بازي به بازي پيش ميرويم اما هدف اصلي قهرماني در آســيا اســت كه به آن خواهيم رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.