علي الحبسي: مي خواهم همه جامها را با الهالل ببرم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

علــي الحبســي دروازهبان مطرح عماني تيم الهالل با ابراز خوشــحالي خود از صعود تيمشان به جمع 4 تيم برتر آســيا گفت: «من ميخواهم تمام جامهاي ممكن را با الهالل ببرم و آنها را در كارنامــه خود ثبت كنم. ما عالوه بر اينكه در ليگ قهرمانان با شكســت العين به مرحله بعد رسيديم، در ليگ عربســتان نيز وضعيت خوبي داريم و ميخواهيم قهرمان رقابتها شــويم.» دروازهبان سابق بولتون، ويگان، برايتون و ردينــگ در ادامــه میگويد: «همه بازيكنــان براي موفقيــت ميجنگند و تنها روي پيــروزي تمركز كردهاند، ديــدار با العيــن تنها بــا تمركز براي مــا با پيروزي به پايان رســيد، تيم ما هدفهاي بزرگ در سر دارد. خوشحالم كه در الهالل حضور دارم و بازيكنان را كمــك ميكنم تا بتوانيــم موفقتر از هميشه باشــيم.»وي درباره درخشش معيــوف گلر مليپــوش و رقيبش در الهالل نيــز گفت: «از موفقيت معيوف بسيار خوشــحالم و اميدوارم در تمام بازيها بتواند بدرخشد و تيم ما موفق باشــد. فرقي نميكند چه كسي درون دروازه ميايســتد، مهــم تنها الهالل است.»گفتني اســت علي الحبسي در فهرست آسيايي الهالل حضور ندارد و قطعا مقابل پرســپوليس بازي نخواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.