فقط دو روز مانده؛ پرسپوليس با بدهي 211 ميلياردي چه كرد؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

اي اف سي به باشــگاههاي بدهكار ايراني تا روز 27 شــهريور مهلت داده و مشخص نيست پرسپوليس در اين مهلت باقيمانده ميخواهد چه كار كند. باشگاه پرسپوليس هر چقدر هم كه در اين چند ماه فعاليتهاي اقتصادي مثبتي داشــته اما هزينههای گزاف امان مديران باشگاه را بريده و مشــخص نيست اين هزينهها چگونه قرار اســت، مديريت شود. بعد از پرداخت پول دستياران ژوزه حاال بدهي چند ميلياردي به او مطرح اســت. غير از اينها بدهي بسيار ســنگينتر مربوط به ماليات باشــگاه است كه مشخص نشد با تعامل وزارت ورزش بخش عمدهاي از آن كم شد يا نه. در حالي كه طي يكي دو ماه گذشته همه نگران بدهي 8 ميلياردي به ژوزه و دستيارانش بودند حاال پرسپوليس با اولتيماتوم اي اف ســي مواجه است و با وجود تمديد يــك ماهه زمان فرصت داده شده به باشگاهها همچنان خبري از تسويه حساب با بدهكاران نيست. حدود يك ماه قبل اعالم شد باشگاه پرسپوليس ۱۱2 ميليارد تومان بدهي دارد كه بخش عمدهاي از اين مبلغ ماليات و جريمههاي مربوط به آن است. حاال مشخص نيست آيا بخشــي از اين مبلغ پرداخت شده يا نه و اينكه آيا پرســپوليس در اين دو روز باقيمانده چــه كار ميخواهد بكند تا از محروميت از حضــور در ليگ قهرمانان فرار كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.