شاهرودي: پرسپوليس برد االهلي را فراموش كند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

رضا شاهرودي درباره ديدار پرسپوليس مقابل پيكان گفت: «درســت اســت كه تيم شــرايط خوبي دارد و به جمع چهار تيم برتر آســيا صعود كرده اما بازيكنان بايد پيروزي مقابــل االهلــي را فراموش كــرده و به فكر ليگ و بــازي با پيكان باشــند چرا كه ليگ هم از اهميت بســيار زيادي برخوردار است. پرســپوليس بايد با قدرت به ميدان برود تا با پيــروزي مقابــل پيكان به صــدر جدول بازگردد.» پيشكســوت پرســپوليس درباره صعود به نيمهنهايي آســيا هم گفت: «نبايد فراموش كنيم كه هنوز هيچ چيز تمام نشده و نبايد به خوشــحالي بپردازيــم بلكه بايد با بــاال بردن تمركزمان ســعي كنيم بازيهاي خوبمــان را مقابــل الهالل انجــام بدهيم تا انشاءا... به فينال صعود كنيم. قهرماني آسيا هم دور از دســترس نيســت، البته واقعا كار سخت است. درست است كه بازي با تيمهاي شرق آسيا سخت است اما مطمئن باشيد آنها هم از ما ميترسند.» شاهرودي درباره تداخل زماني اردوي تيم ملي و بازي با الهالل گفت: «هم تيم ملي و هم پرسپوليس مهم هستند. بايــد فدراســيون فوتبال و آقاي تــاج وارد عمل شــده و موضوع را با تعامل حل كنند. پرسپوليس بازي بسيار حساسي دارد كه بايد شرايط اين تيم در اين مقطع درك شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.