اردوي الهالل در ابوظبي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

ديــدار رفــت نيمهنهايــي ليگ قهرمانان آســيا بــه ميزباني الهالل در شهر ابوظبي برگزار ميشود ولي هنوز محل بازي برگشت نهايي نشده است. با اين حال رامون دياز سرمربي آرژانتيني الهالل تصميم دارد براي بازي برگشت اردوي تداركاتــي يك هفتــهاي را در شــهر ابوظبي برگــزار كنــد. روزنامه المدينه عربســتان در ايــن خصوص نوشت: «طبق برنامه رامون دياز، الهالل بين روزهاي دوم تــا نهم اكتبر اردوي آمادهســازي خود را در ابوظبي امارات برگزار ميكند. در اين مقطع زماني كه بين بازي رفت و برگشت با پرسپوليس در ليگ قهرمانان آســيا اســت، ليگ عربستان هم تعطيل است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.