بازي رفت در جزيره

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بــازي رفــت بــا الهالل هــم در همان ورزشــگاهي برگزار ميشود كه پرسپوليس همين چند روز پيش موفق به شكست االهلي شــد. سايت باشگاه الجزيره امارات اعالم كرد كه ورزشگاه خانگي ايــن تيم ميزبــان ديدار رفت الهالل و پرســپوليس خواهد بود. اين سايت نوشت: «ورزشگاه محمد بن زايد آماده اســت تا ديدار رفت تيم فوتبال پرسپوليس و الهالل را ميزباني كند. به الهالل و هــواداران اين تيم خوش آمد ميگويم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.