سلمان فرج مصدوم شد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

ســلمان الفرج، كاپيتان و هافبك كليدي الهالل عربســتان جمعه شــب در تمرينات تيمش مصدوم شد و بازي ديشب تيمش در هفته سوم ليگ برتر عربســتان مقابل تيم احد را از دســت داد. فــرج در تيم ملي عربســتان هم جزو بازيكنان اصلي اســت و در مرحله گروهــي مقابل پرســپوليس به ميدان رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.