پرواز‌بر‌فراز‌برج‌ايفل

والیبالیستهاي ایران پس از باخت ســنگین به برزیل، با شانس زیاد براي کسب سکوي رقابتهای جام قهرمانان قارهها به مصاف ژاپن رفتند. ژاپن میزبان که هر ســه بازي اول خود را با شکســت پشت سر گذاشــته بود و تنها یك ست از حریفانش گرفته بود بــا این حال برابر ایران خی

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســت اول اصال طبــق انتظار و پيش بيني مليپوشان ايران سپري نشد. با اينكه تمام بازيكنــان از اهميت بازي برابر ژاپن و شرايط خوب اين تيم صحبت كرده بودند، انتظار چنين نمايشــي از ميزبان نداشتند و به نوعي غافلگير شــدند. نمايش كم نقص ژاپنيها با همان توپگيريهای خوبشان در عقب زمين و ســعي در پايين آوردن درصد خطا در اســپكها، تيم ايران را كالفه و در نهايت وادار به شكســت كرد. در اين ميان كوالكوويچ هم پــس از اينكه تيم ايران دو امتياز برترياش را در ميانه بازي از دســت داد، تالشي براي برهم زدن روند بازي نكرد و ژاپنيها با مسلط شدن بر بازي، در دفاع، حمله و حتي ســرويس بهتر از ايران عمل كردند و با نتيجــه 25 بر 21 پيروز ميدان شدند.

باخت به ژاپن در ســت اول تيم ايران را با شــرايط بهتري در ست دوم به زمين فرســتاد. بازيكنهاي ايران كه به خودشان آمدند، شرايط بازي چيزي متفاوت از ست اول شد و از همان ابتدا اختالف قابل توجه بين دو تيم ايجاد شد كه در نهايت به برتري 11 بر 5 ايران رسيد. امتيازي كه مربي ژاپن دومين وقت استراحتش را هم گرفت چون ميدانست زمان جلوگيري از باخت همين جاســت. او تا حدود زيادي در كارش موفق بود و كاري كــرد كه نتيجه بــه پانزده بر چهارده هم رســيد اما وقت استراحت فني دوم بــه كمك تيــم ايران آمد. شــاگردان كوالكوويچ پس از اين وقت اســتراحت بود كه تمركز از دســت رفته شــان را بازيابي كردند و بازهــم اختالف قابــل توجهي با حريف ايجاد كردند كــه ديگر زماني براي جبرانش نبود. در نهايت هم ســت دوم 25 بر 19 به تيم ايران رسيد تا دو تيم در عدد يك به برابري برسند.

ژاپنيها نشــان دادند كه ســه باخت قبلي شــان به هيچ وجه نشــان از دست و پا بسته بودنشان ندارد. حداقل چه از لحاظ روحــي و چه فني چنيــن اختالفي با تيم ايران ندارند و اين را در ست سوم هم نشان دادند. باخت با شش اختالف در ست دوم، تاثيري در روند بازيشان نداشت و آنها در ست ســوم، پا به پا و امتياز به امتياز با تيم ايران پيش آمدند. با اين حال جدي گرفتن بازي و تمركزي كه به تيم ايران بازگشــته بود، در ادامه برتري نســبي را به ايران داد و همان برتري دو – ســه امتيازي تا پايان ست ســوم ادامه پيدا كرد تا در نهايت اين تيم ايران باشــد كه در ست سوم با نتيجه 25 بر 20 به برتري ميرسد.

به ايــن ترتيب شــاگردان كوالكوويچ در آســتانه ســومين برد و اولين برد ســه امتيازيشان قرار گرفتند تا با سه برد و در شــرايط امتيازي پايينتر نسبت به برزيل و ايتالياي سه برده، در رده سوم قرار بگيرند.

واليباليستهاي ايران ست چهارم را با شرايط روحي بهتري آغاز كردند و از همان ابتدا تيم برتر ميدان بودند. شــرايط بهتري كه پيروزي در ستهاي سوم و چهارم براي ايران فراهم كرد، باعث شــد تا شــاگردان كوالكوويچ در اين ست بهتر و راحتتر بازي كنند و از فشــاري كه در ستهاي گذشته در بازيشان تاثير گذاشته بود، رها شوند.

اختالف يكــي دو امتيــازی ايران در اين بــازي تا وقت اســتراحت فني دوم به عدد هفت رســيد تا حاشــيه امنيتي براي پيروزيشــان در ســت چهارم و كل بازي فراهم شود.

از طرف ديگر افزايش فشار بر روي تيم ژاپن كه در برابر هزاران تماشــاگر خودي، در آســتانه چهارمين شكســت پياپيشان قرار گرفته بودند، اين تيم را دچار اشــتباه و ســردرگمي و همچنين عدم تمركز كرد. بازيكنــان ايران هم چه در خط ســرويس، چه در دفاع و چه در حمله عملكرد بســيار بهتري داشــتند و اختالف به دست آمده را حفظ ميكردنــد. اختالفي كه در نهايت تا پايان ست حفظ شد و در نهايت به برد 25 بر 14 تيم ايران انجاميد.

ژاپنيها روز گذشــته چهارمين باخت خود در ايــن رقابتها را تجربــه كردند تا بــدون برد و بــدون امتيــاز در قعر جدول ردهبندي قرار بگيرند.

تيــم ايــران روز يكشــنبه در دومين بازي و از ساعت 10 و 10 دقيقه به مصاف فرانسه ميرود. فرانسهاي كه اگرچه مقابل سه قدرت ديگر اين رقابتها بازنده بوده اما گربه ســياه تيم ايران محســوب ميشود و همواره برابر ما به برتري رسيده.

تيم ايران با پيروزي برابر فرانسه قطعا يكي از سكوهاي اين رقابتها را از آن خود خواهد كرد. در صورتي كه باخت به فرانسه تيم ايران را يك رده پايينتر ميفرســتد و عنوان چهارمي دوره گذشته را به تيم ايران خواهد داد.

روز پاياني اين مسابقات شرايط بسيار حساسي براي چهار تيم جدول ايجاد خواهد كرد. به غير از برزيلي كه كار سادهاي برابر ژاپن دارد و در صورت پيروزي سه امتيازي قهرمان خواهد شــد، ايتاليا، آمريكا و ايران رقابت بسيار حساس و غير قابل پيش بيني براي دو سكوي باقي مانده خواهند داشت.

فرانســه هم با ســه باخت و يك برد، عنواني بهتر از پنجمي نخواهد داشت و اگر اتفــاق عجيبي مانند برد دور از انتظار ژاپن برابر برزيل نيفتــد، در همين مكان خواهد ماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.