بحثها و فرصتهای تفتيان

از رقابتهای سالنی عشق آباد تا بازیهای آسيایی جاکارتا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - وصال روحاني ‪Vesal Rohani‬

موج بزرگی كه رشد خيرهكننده حسن تفتيان در دو مــاده ســرعتی 100 و 200 متر و به ويژه در ماده اول در سه چهار سال اخير ايجاد كرد، ادامهای اميدساز دست كم از مرداد ماه به بعد نداشته و حتی به اعتقاد برخی افراد به رشدی معكوس منجر شده است.

البته در بازیهای ســالنی آسيا كه تازه در عشق آباد تركمنســتان آغاز شــده، نمودار تازهای از ميزان آمادگی وی به دســت خواهد داد و در عين حال همه هدفها و تالشها متمركز بر بازیهای آســيايی سال آينده در جاكارتا شــده اســت. آنجا كه اگر تفتيان هر گونه مدالی را كسب كند، جبرانی بر قصورهای – البته اندک- اخير وی خواهد بود.

ميزان توقعات

بخشی از تعارضها و نظرات متفاوت موجود درباره حســن تفتيان به نوع انتظارها و ميزان توقعات از وی مربوط میشــود. قهرمانــی او در «دو»ی 100 متر در مســابقات امسال قهرمانی آســيا در اوديشای هند كه مقامی بس ارزشــمند بود، اين باور غلط و توقع بيش از انــدازه را بــه وجود آورد كــه وی يك ماه بعد از آن در رقابتهــای قهرمانی جهان در لندن هم كار بزرگی صــورت بدهد اما اين يك توقــع نامنصفانه و خارج از ديد حرفهای بود.

البتــه تفتيان با حد نصابی حدود 10/35 ثانيه در مــاده 100 متــر در لندن بر بار انتقادات از خود افزود. انتقاداتی كه پس از قياس اين رقم با ركورد شخصی و كشوری 10/04 ثانيهای او در اين ماده شكل گرفته بود و پرسيده میشد چرا او در لندن حتی از تكرار ركورد شخصیاش بازمانده است.

چانهزنی بر سر مربی فرانسوی

پس از بازگشت از لندن نيز بحثهايی بين سازمان تيمهــای ملــی دو و ميدانی و تفتيان برقرار بوده كه به مربی فرانســوی اين دونــده و تقاضای اين مربی برای دو برابر شــدن مبلغ قراردادش مربوط میشــده است. ظاهــرا مجيد كيهانی رييس فدراســيون دو و ميدانی اتخــاذ تصميم درباره اين درخواســت را به ســازمان تيمهــای ملی دو و ميدانی واگذار كرده و تيمور غياثی ســخنگوی اين سازمان كه خود در نيمه دوم دهه 60 و نيمه اول دهه 70 ميالدی از بهترينهای آسيا بود و چهار مدال ارزشمند آسيايی در ماده پرش ارتفاع كسب كــرد، معتقد اســت كه اين افزايش بــا توجه به پايين آمدن ركورد تفتيان در دوره مربيگری اين فرانســوی بیمورد است.

غياثی میگويد وقتی هدايت تفتيان با رمضانزاده بود، وی تا 10/04 ثانيه در ماده 100 متر پيش رفت و حاال كه در دستهای مربی فرانسوی است، بيشتر بين 10/25 تــا 10/36 ثانيــه چرخ میزند. غياثی میگويد تــا همين لحظه نيز برای تفتيان هزينه زيادی صورت پذيرفتــه و فقــط زمانی میتوان اين روند را اســتمرار بخشــيد كه بهبودی مجدد در نتايج وی حاصل آيد و ميزان توجه به بهترينهای اين رشته بايد اوال معقول و بر اساس فرم ورزشكاران باشد و ثانيا اين تصور به وجود نيايد كه به نفع عدهای تبعيض وجود دارد.

یک مدال حتمی؟

با اين وجود فدراســيون تقريبا مطمئن اســت كه تفتيان در عشــق آباد روی سكوی افتخار يكی از مواد ســرعتی در آنجا 60( و 200 متر) خواهد ايســتاد ولی چون هدف اصلی جاكارتا و رسيدن به مدالهای 100 و 200 متــر در آنجا اســت، هر نتيجــه و رويدادی در راه رســيدن بــه آن آوردگاه فقط يــك پله تكميلی و وسيلهای صرف در راه رسيدن به هدف فوق به حساب میآيــد و موضوعيت آن و فراگيری ماجرا چيزی بيش از اين نيست.

چشم و چراغها

تيــم 10 نفره دو و ميدانــی ايران در حالی راهی تركمنستان شده كه اردوی پايانی قبل از سفر در اروميه بر پا شده بود و تفتيان قبل از آن به تنهايی در مشهد تمرين میكرد. او و رضا قاســمی چشــم و چراغهای «دو»های ســرعت ايران طی ســه، چهار سال اخير، از حاال تا جاكارتا 11 ماه وقت و فرصت دارند تا شــرايط بدنی و ميزان ركوردهای خود را ارتقا بخشند.

قهرمانــی تفتيان در آوردگاه قارهای اوديشــا كه اوليــن مدال طالی آســيايی در «دو»ی 100 متر در تاريــخ دو و ميدانــی ما را به ارمغــان آورد در حضور بسياری از مدعيان قاره كهن به دست آمد اما در جاكارتا همان تك غايبان اوديشــا هم حاضر خواهند بود زيرا اهميت آن فراوان اســت و هر كشوری بهترين نفراتش را به آنجا میفرستد و بيشترين توان و تدارک و فكرش را روی آن میگذارد و اثری از مسامحه در آن نخواهيد ديد و به تبع آن كسب مدال در آنجا بسيار ارزشمندتر خواهد بود.

حتی برای المپيک

بر اســاس آنچه طی ســالهای اخيــر از تفتيان ديدهايم، وی صاحب چنان توانی شده كه او را تا اطالع ثانوی دور از هرم قدرت و ســكوی افتخار 100 متر در ســطح قاره كهن نخواهيم ديد اما پس از اتفاقات اخير و ايجاد اين باور نادرست كه تفتيان در آوردگاه جهانی لندن نمايش بســيار ضعيفی داشته، او در معرض چند آزمون تازه قرار گرفته اســت تا باز هم ثابت كند كه با احتســاب استانداردهای موجود در دو و ميدانی ايران، يك ســتاره واقعی و در سطح قاره يك نيروی برجسته اســت. او از حاال تا جاكارتا وقت دارد كه به فدراسيون ثابت كند هم سزاوار مربيانی است كه به آنها ابراز نياز كرده و هم مردی اســت كه حتی برای المپيك 2020 توكيو میتوان روی او حساب كرد.

راه بدون بازگشت

شــايد او در آينده حتی مجوز ســفر به فرانسه و تمرين كردن در آنجا را هم كه فدراسيون اخيرا از وی دريغ داشت، دريافت دارد و به روند رشد خود استمرار بخشد ولی در صورت بروز تاخيرها و خللهايی در اين زمينــه هــم نبايد فراموش كرد كــه اوال در «دو»های سرعت در گذشته كمتر مردانی مثل تفتيان داشتهايم و ثانيا وقتی به قهرمان پروریهای انفرادی و روشهای قهرمان سازی اختصاصی و به فراخور خواستههای آنان روی میآوريم و هر يك را به گوشهای از ايران يا جهان میفرســتيم تا با الگوهــای موردنظر خويش و مربيان مورد اعتقاد خود كار و تمرين كنند، فدراســيون بايد ايــن روال را كــم يا زياد و به هر شــكل ادامه بدهد و گريزی از آن نخواهد داشــت زيرا اين راهی اســت كه خودش آن را تعيين و ترســيم كرده اســت و نمیتواند گلهای بابت چيزی داشته باشد كه مخلوق همين نهاد اســت و از رونــدی تبری جويد كه خــود آن را برقرار كرده و چه بخواهد و چه نخواهد، مصداق روشــن رواج سيســتم گلخانهای و پرورشهای انفرادی دو و ميدانی ايران است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.