بيش‌از‌4‌سهميه‌المپيك‌م‌يگيريم

اميني: باید وفاق رویينگ بيشتر شود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رييس فدراسيون قايقراني ميگويد اولويتــش در رويينــگ ايجــاد وفاق و همدلي بيشتر است.

غالمرضــا امينی دربــاره عملكرد مليپوشــان رويينــگ در رقابتهــاي قهرماني آســيا و نايب قهرماني در اين قاره ميگويد: «من از عملكرد مجموعه تيم رويينگ راضي هستم. واقعا نتايجي كه به دســت آمد دور از انتظار ما بود. مليپوشــان واقعا درخشــيدند و من از تمام آنها راضي هســتم. مــن واقعا از مدالهاي كســب شده خيلي خوشحال هســتم بخصــوص از مدال خشــايار عباسآبادي در تك نفره ســنگينوزن و دو نفره دختــران. البته همه مدالها ارزشــمند بود و بايد بگويــم كه واقعا احساس خوبي دارم.»

رييس فدراســيون قايقراني با بيان ايــن مطلب كــه اين مدالها مــا را به بازيهاي آســيايي اميدوار كرده است، ادامه ميدهد: «بايد بدانيم كه بازيهاي آسيايي شرايط بســيار متفاوتي نسبت به قهرماني آســيا دارد. ما به بازيهاي آســيايي 2018 خيلي اميدوار شــديم اما قطعا هم ميدانيم كه كارمان بسيار دشوار است. نبايد در باد همين مدالها بمانيم و برنامهريزي خاص نياز داريم.»

رييس فدراسيون قايقراني در پاسخ به اين ســوال كه قــرارداد جيوگانيك تا چه زماني ادامه خواهد داشــت؟ نيز ميگويد: «قــرارداد جيوگانيك تا پايان بازيهاي آسيايي جاكارتا است اما خب بعد از آن ما المپيك را پيشرو داريم و براي آن هم برنامهريزي ميكنيم. من از جيوگانيك تشكر ميكنم كه واقعا خوب كار كرد. ارنج خوبي براي قهرماني آسيا چيد كه توانستيم نتايج خوبي بگيريم. البته من از ســولماز عباسي، اميرحسن كاوياني، بهناز مرادخاني و افشين فرزام هم تشــكر ميكنم كه واقعا به رويينگ ايران كمك كردنــد. واقعا بايد از هيات رييســه محترم فدراسيون، كميته ملي المپيك و وزارت ورزش هم تشكر كنم كــه در اين مــدت اجــازه ندادند هيچ برنامه فدراسيون روي زمين بماند.»

اميني در واكنش به اين سوال كه آيا قرار است نازنين ماليي باز هم خارج از تيم ملــي تمريناتش را ادامه دهد يا باالخره مثل ديگر مليپوشان وارد اردو ميشود؟ اينطور پاســخ ميدهد: «من در رويينــگ يك اولويت دارم كه بعد از مسابقات سنگاپور به دنبال عملي كردن آن خواهم بود و اين اولويت ايجاد وفاق و همدلي در رويينگ اســت. مسابقات تمام شود يك نشستي برگزار ميكنيم كه دوباره وفاق ايجاد كنيم. البته همدلي رويينگ نسبت به چند وقت قبل خيلي بهتر شده اما بايد بيشــتر شود. درباره اين موضوع نيز در مسير همين وفاق و همدلي كار خواهيم كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.