سپاهانيها پس از باخت فحاشي و كتك كاري كردند

توضيحات سرپرست فني درباره درگيري در مسابقات هندبال جوانان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

سرپرســت فنــي مســابقات هندبال قهرماني كشور جوانان ميگويد: «بازيكنان سپاهان بعد از شكســت مقابل قائن شروع به شكستن صندليها و فحاشي كردند. آنها همچنين اقدام به كتك زدن داور كردند كه اين موارد را به كميته انضباطي فدراسيون ارجاع ميدهيم.»

روز جمعــه در جريــان رقابتهــاي هندبال قهرماني جوانان كشــور، بازيكنان تيم سپاهان در اعتراض به تصميمات داور، به سمت او حملهور شده و او را مورد ضرب و شــتم قرار دادند. آنهــا در ادامه با برخي تماشــاگران و افــراد حاضر در ســالن هم درگير شده و صندليها و نيمكت را هم به وسط زمين انداختند. اين درگيري در پايان با دخالت نيروي انتظامي و اســتفاده آنها از گاز فلفل خاتمه پيدا كرد.

كاظــم عربي، سرپرســت فنــي اين رقابتها، درباره اين اتفاق توضيح ميدهد: «در دقيقــه 29 نيمه اول، ســرمربي تيم ســپاهان به دليــل ورود بــه داخل زمين، توهيــن و جر و بحث بــا داور، كارت قرمز گرفت، ديســكاليفه شــد و از زمين بيرون رفت. بعد از آن، بازي كمي متشــنج بود اما ادامه داشت. بازيكنان سپاهان بعد از باختن مقابل قائن شــروع به شكستن صندليها و فحاشــي كردند كه ما با اين اوصاف جلسه كميته انضباطي تشــكيل داديم و آنها را از ادامه رقابتها كنار گذاشــتيم. تيم سپاهان كادر رهبري ضعيفي داشــت.» سرپرســت فنــي مســابقات هندبال قهرماني كشــور جوانان ادامه داد: «بازيكنان ســپاهان اقدام به كتــك زدن داور كردند كــه به كميته انضباطي فدراســيون ارجــاع ميدهيم اما ما مانع اين اتفاق شــديم. همكاران نيروي انتظامي هم آمدند و از اين اقدام جلوگيري كردند و همه را به بيرون فرستادند.»

عربــي در مــورد احتمال اشــتباه در قضاوت داورهاي اين مســابقه نيز ميگويد: «داوران در مسابقات جام جهاني در سطح دنيا نيز ممكن است اشــتباه كنند. اشتباه در داوري اجتناب ناپذير اســت. هر داوري ممكن اســت خطــا كند امــا در اين بازي اشتباه داوري كه بخواهد سرنوشت يك تيم را تغيير دهد وجود نداشت.»

دو تيــم هندبال ســپاهان اصفهان و طالي ســرخ قائن در جريــان رقابتهاي قهرماني كشــور جوانان در ســالن سيمرغ قائن به ديدار يكديگر رفتند كه اين بازي با شكست سپاهان همراه بود. هندباليستهاي ســپاهان بعد از اين شكســت شــروع به جنجال در زمين مسابقه كردند كه با آمدن ماموران نيروي انتظامي و اسپري فلفل اين ماجرا خاتمه يافت و سپاهان از رقابتهاي قهرماني كشور كنار گذاشته شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.