برزيل در آستانه قهرماني

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در پايان روز چهــارم رقابتهاي جام قهرمانان قارهها، برزيل صدرنشين شــد و در يــك قدمي كســب مدال طــالي ايــن رقابتهــا و چهارمين قهرمانــي پياپياش قــرار گرفت. در مهمترين ديدار ديروز، برزيل و آمريكا در شــرايطي به مصاف هم رفتند كه مكانهــاي اول و دوم را در اختيــار داشــتند و جدالشــان به نوعي بر سر قهرماني بود. ديداري كه ستهاي اول و سومش به برزيل رسيد و آمريكاييها هم ســتهاي دوم و چهــارم را از آن خود كردند امــا در نهايت اين برزيل بود كه پيروز ميدان شــد تا در آستانه قهرمانــي قرار بگيرد. بــه اين ترتيب برزيل با ســه برد و 9 امتياز در صدر اين رقابتها قرار گرفت.

در بازي دوم ديــروز هم دو تيم ايتاليا و فرانســه به مصاف هم رفتند. رقابتي كــه اگرچه با برتري خروسها در ســت اول آغاز شد اما در ادامه اين شاگردان بلنجيني در ايتاليا بودند كه بازي را در دســت گرفتند و به دومين برد سه امتيازی خود در اين رقابتها دست پيدا كردند. ايتاليا پس از باخت در روز اول برابر ايران، هر ســه ديدار بعــدياش را با پيروزي پشــت ســر گذاشــته و حاال هم امتياز با برزيل و تنها با معدل ست كمتر نسبت به اين تيم در رده دوم قرار گرفته است.

تيم ايران هم با برد ســه امتيازي خود در روز چهارم، با ســه برد و هفت امتياز در رده سوم گروه قرار گرفت. تيم ايــران با دو برد دو امتيازي برابر ايتاليا و آمريكا و برد ســه بر يك ديروز برابر ژاپن (سه امتيازي)، در شرايط يكسان با برزيل و ايتاليا قرار گرفت اما با توجه به وضعيت امتيــازي بهتر حريفان، در رده سوم قرار گرفت.

حــاال امــروز در روز پايانــي اين رقابتها، بازيهــا به علت برگزاري در روز يكشــنبه، يك ساعت زودتر برگزار ميشــود كه در اولين بازي و از ساعت هفــت و ده دقيقه صبح به وقت تهران، آمريــكا و ايتاليا به مصاف هم ميروند. آمريكا در اين مســابقه و براي كســب يكي از سكوها، محكوم به پيروزي برابر ايتالياست و با توجه به هشت امتيازي كــه دارد، در صورت پيــروزي به طور قطع روي سكو خواهد رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.