دفاع روي تور و درخشش غفور، عامل برد ايران

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در پايــان ديدار ايــران و ژاپن، امير غفور امتيازآورترين بازيكن ميدان شد. او كه بهترين بازيكن ايران در اين مســابقه و راهگشاي بســياري از گرههاي اين در مســابقه بود، در پايان چهار ســت با 23 امتياز، امتيازآورترين بازيكن ميدان شــد تا نقش پررنگي در پيروزي ايران داشــته باشــد. عباديپور هم مانند ديگر ديدارها امتيازهــاي زيــادي براي تيــم ايران به دست آورد و اين بار با 13 امتياز، دومين امتيازآور تيم ايــران بود. در طرف مقابل هم اتاكه 16 امتياز براي ژاپن كسب كرد.

ديگر فاكتور خوب تيم ايران در اين مسابقه، برتري مطلقش در دفاع روي تور بود. شاگردان كوالكوويچ در اين مسابقه 13 بار مهاجمان حريــف را دفاع كردند. اين اتفــاق در حالي افتاد كه حريف تنها چهار بار تيم ايران را دفاع كرد.

در ميــان مدافعان ايــران، به طور طبيعي سهم بيشتري به سرعتيزنهاي ايران يعني فائزي و موسوي رسيد. فائزي در اين مســابقه چهار امتياز مســتقيم از دفاع به دســت آورد و محمد موسوي هم ســه بار موفق به اين كار شــد. غفور هم دو امتيــاز از 23 امتيــازش را از دفاع به دست آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.