معروف: در سه ست پاياني كنترل بازي را در دست گرفتيم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

كاپيتــان تيــم ملي واليبــال ايران معتقد اســت حمالت بعد از دريافت تيم ايــران مقابل ژاپن با اطمينان بيشــتري شكل گرفت. ســعيد معروف در نشست خبري بعد از پيروزي سه بر يك تيم ايران برابر ژاپن در چهارمين روز جام قهرمانان بزرگ جهان، گفت: «در ســت نخســت مســابقه با ژاپــن، بازي را خوب شــروع نكرديم اما پــس از آن كنترل بازي را در دست گرفتيم.» او با بيان اينكه سه ست پاياني شــرايط براي تيم ايران فرق كرد، ادامــه داد:«پس از باخت در ســت اول و آغاز ست دوم، همه چيز خوب پيش رفت. ســرويس و دريافتهاي ايران خوب بود و در ادامه حمالت بعــد از دريافت ايران هم با اطمينان بيشــتري شكل گرفت و توانستيم با به دست گرفتن كنترل بازي، سه ســت بعدي را ببريم و در اين ديدار حساس پيروز ميدان شديم.»

تيم ايران روز گذشــته در چهارمين ديدار خود به برد ســوم رسيد و امروز در آخريــن و مهمترين بــازياش به مصاف فرانسه ميرود. ديداري كه تيم ايران براي رسيدن به سكو محكوم به پيروزي در آن است و بايد براي نخستين بار فرانسه را از پيش رو بردارد تا به سكو برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.