تعريف و تمجيد اندرسون از واليبال ايران

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

پشــت خــط زن تيم ملــي آمريكا ميگويــد معروف مثل جادوگر اســت و امير غفور وقتي قدرت ميگيرد، كســي جلودارش نيســت. متيو اندرســون اين صحبتها را در شــرايطي مطرح ميكند كه چند ماهي با معروف در ليگ روســيه همبازي بوده و قابليتهاي او را از نزديك و در قالــب يك همتيمي ديده اســت. او ميگويد: «من با معروف همبازي بودهام و ميدانم چه قابليتهايي دارد.» او در ادامه به اظهارنظــر درباره تيم ايران ميپردازد: «مــدت زيادي اســت كه با ايــران بازي ميكنيم. آنها عالي هســتند و با احساس و قــدرت خاصي بازي ميكنند. وقتي كه اعتمــاد به نفس ميگيرند، ديگر كســي جلودارشــان نيست. مثل همه تيمها آنها هم نقاط ضعفی دارند كه االن نميگويم، چــون ميخواهيم از آنهــا در بازيهاي بعــد به نفــع خودمان اســتفاده كنيم.» اندرسون همچنين به كيفيت باالي بازي معنوينژاد و غفور اشــاره ميكند: «تك تك بازيكنان ايران خوب بازي ميكنند و حتي ضعيفترين بازيكن ايران هم خيلي خوب بازي ميكند. شــماره 14 ايران كه يادم نميآيد اســمش چه بــود، وقتي از نيمكت وارد زمين شــد واقعا فوقالعاده ظاهر شد. غفور هم وقتي قدرت ميگيرد كلي مشــكل ســاز ميشــود و نميشود با او رقابت كرد.» پشــت خــط زن تيم ملي آمريكا باز هم به تواناييهاي ســعيد معروف اشــاره ميكند: «ســعيد هم كه هميشه مثل جادوگرها در كنار بازيكنان قــرار دارد و در دفاع روي تور و حمالت، كار را براي ما دشــوار ميكند. ايران تيم فوقالعادهاياســت و تيمي است كه بايد هميشه نگران بازي با اين تيم باشيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.