اسپيرو: ايران گروهي از بازيكنان خيلي خوب است

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســرمربي تيم ملي آمريكا در خصوص تيم ايران معتقد اســت معــروف يك رهبر خوب است و غفور حرف ندارد. جان اسپيرو، ســرمربي تيم ملي آمريكا درباره تيم ايران اينطور اظهارنظر ميكنــد: «من واقعا بازي برابر ايران را دوســت دارم. ايــران بازيكنان بســيار خوبي دارد. من فكــر ميكنم آنها رقباي بسيار خوبي هستند و ما در چند سال اخير اين فرصت را داشتيم كه بارها به تهران برويم و برابر ايران بازي كنيم. همچنين آنها هم به لسآنجلس آمدند و ما توانستيم با اين بازيها بيشتر بازيكنان ايران را بشناسيم.» او ادامه ميدهد: «بايــد بگويم كه بازيكنان ايران واقعا فوقالعادهاند. جداي از مسابقات وقتي من آنها را مالقات ميكنم، از معاشرت با بازيكنان ايراني لذت ميبرم چون بســيار مودب و خوشرو هستند.» اسپيرو همچنين ميگويــد: «بازي برابر ايــن تيم خوب يك فرصت براي ما است. ميتوانم بگويم معروف يك رهبر خوب اســت. بهعنــوان رهبر تيم نقشــش را خيلي خوب بــازي ميكند و با انرژي خاصي پاسها را بــراي مهاجمانش مهيا ميكند. تيم واليبــال ايران گروهي از بازيكنان خيلي خوب هستند. در مورد غفور بايد بگويم كه او بازيكن خيلي خوبي اســت. مخصوصا برابر ما عالي كار كرد. توانايي او در بهتر و بهتر شدن در هر ســت خيره كننده بود؛ واقعا حرف ندارد.» ســرمربي تيم ملي واليبال آمريكا درباره نتايج رقابتهاي جام قهرمان قارهها نيز اينطور اظهارنظر ميكند: «درباره اين مســابقات بايد بگويم كه هنوز چيزي روشن نيســت و در ابتداي يك دوره 4 ســاله تا المپيك بعدي قــرار داريم. فكر ميكنم در حال حاضر همــه تيمها در اين سطح، واليبال خوبي را به نمايش گذاشتند و اين بسيار عالي است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.