شعباني بهار: اگر دستگاههاي ورزشي به وظايفشان عمل نكنند، سكوت نميكنيم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

معاون ورزش همگاني وزارت ورزش و جوانان ميگويد معاونت تحت مديريتش وظيفه سياســتگذاري دارد نه كار اجرايي، با اين وجود اگر دســتگاههاي ورزشــي نتواننــد به وظايفشــان عمل كنند ايــن معاونت سكوت نميكند. غالمرضا شــعباني بهار در ابتدا به افزايش بودجه اين معاونت اشــاره ميكند: «بودجه معاونت ورزش همگاني افزايــش قابل توجهي پيدا كرده است. ما در سال 92 بودجه چنداني در اختيار نداشــتيم ولي در حــال حاضر در معاونــت ما براي بودجهاي حدود 25 ميليــارد تومان تصميمگيري ميشــود و ما اين بودجه را در اختيار فدراســيونها و استانها قرار ميدهيم. همچنين به مناسبتهاي مختلف برنامههاي همگانــي مثل پيادهروي را اجرا ميكنيم.» شعباني بهار در پاسخ به اين سوال كه آيا معاونت ورزش همگاني وظايف اجرايي هم دارد يا خير، توضيح ميدهد: «اين معاونت عمدتا وظيفه سياســتگذاري دارد ولي هر جايي كه خأليي باشــد و دســتگاههاي ورزشي نتوانند به وظايفشان عمل كنند، اين معاونت سكوت نميكند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.