اختصاص 8 ميليارد تومان به استعداديابي در ورزش

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مدير كل دفتر اســتعداديابي وزارت ورزش و جوانان از افزايش بودجه 20 تا 30 درصدي براي برگزاري جشنواره همگاني استعداديابي در سراسر كشور خبر داد. رامين طباطبايي درباره برگزاري دومين جشــنواره همگاني اســتعداديابي كه از آبان ماه در 31 اســتان كشور برگزار خواهد شــد، توضيح ميدهد: «با توجه به اســتقبال خوبي كه در اولين جشنواره اســتعداديابي از سوي استانها شاهد بوديم، امســال تصميم گرفتيم اين جشــنواره را به جاي شناسايي مستعدان در 5 رشته ورزشــي در 10 رشته ورزشي كه شــانس مدال آوري در آنها زياد است، برگزار كنيم.» مدير كل دفتر استعداديابي وزارت ورزش و جوانان همچنين درباره بودجه اختصاص يافته به امر اســتعداديابي نيز ميگويد: «سال گذشته با حمايت معاونــت ورزش قهرماني و حرفــهاي و معاونت ورزش همگانــي وزارت ورزش و جوانان توانســتيم 5 ميليارد تومان به اين امر اختصاص دهيم، امســال ســعي داريم به منظور كيفيسازي كار اســتعداديابي، اين ميزان بودجه را با 30 درصد افزايش به 8 ميليارد تومان برسانيم. همچنين از سازمان مديريت برنامه و بودجه درخواســت كرديم تا از 72صدم درصد ماليات بر ارزش افزوده، سهمي را نيز براي كار اســتعداديابي اختصاص دهد تا بتوانيم روند موفقي را در پروسه استعداديابي داشته باشيم و كار را به خاطر كمبود بودجه متوقف نكنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.