پايان مرحله نخست ليگ برتر شطرنج با صدرنشيني سايپا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مرحله نخست ليگ برتر شــطرنج ايران با صدرنشيني تيم قدرتمند سايپا به پايان رســيد و شهرداري تبريز در مكان دوم و دانشــگاه آزاد بندر عباس در مكان ســوم قرار گرفتند. اين رقابتها با حضور 12 تيم از 12 اســتان كشور به ميزباني مازندران در ساري به پايان رســيد كه در پايان پنج دور رقابت، تيم شطرنج سايپا با 9 امتياز صدرنشــين شد، شــهرداري تبريز با 8 امتياز در رده دوم قرار گرفت و دانشــگاه آزاد بندرعباس با 7 امتياز ســوم شــد. در اين دوره تيم سايپا با احسان قائم مقامي، پرهام مقصودلــو، اميرضا پوررمضانعلــي، محمدامين طباطبايي و ساراســادات خادمالشريعه در صدر مســابقات قرار گرفت. خانه شطرنج سبالن، شركت مهاب قدس تهران، خانه شطرنج همدان، دامون ساخت شمال مازندران، مدرسه شــطرنج پاييز اهواز خوزستان، دانشــگاه آزاد بندرعباس، سايپا تهران، ذوبآهن اصفهان، رخ در رخ تهران، دريا برج شيراز، شهرداري تبريز و شهرداري رشت تيمهاي شركت كننده در اين دوره از مسابقات هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.