بسكتبال پيام نور در جمع 8 تيم برتر ليگ جهاني

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم بسكتبال ســه نفره پيام نور ايران به جمع هشت تيم پاياني ليگ جهاني صعود كرد. تيم بسكتبال سه نفره دانشگاه پيام نور كه در سومين دوره ليگ جهاني دانشجويانجهانحضوردارد،روزگذشتهبانتيجه12بر51نيوزيلندراشكستداد و به جمع هشت تيم پاياني مسابقات صعود كرد. نماينده ايران امروز براي صعود به جمع چهار تيم برتر مسابقات به مصاف برنده ديدار آرژانتين و مغولستان ميرود. جوانان ايران روز جمعه هم تيمهاي اندونزي و فرانسه را شكست داده و به دور دوم صعود كرده بودند. تيم فرانســه نايب قهرمان دوره قبلي مسابقات بود. مسابقات جهاني بسكتبال ســه نفره دانشــجويان به ميزباني چين در حال برگزاري است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.