تفاوت کیروش با مربیان ایرانی زیاد نیست

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در آســتانه برگزاري انتخابات كميته ملي المپيك، ســيدمصطفي هاشمي طبا نشســتي را برگزار كرد كه در اين نشست به بررســي آخرين وضعيت ورزش ايران پرداخت. هاشــمي طبا در اين نشســت با انتقاد از برخي از اتفاقات ورزش ايران، ورودش به انتخابات كميته ملي المپيك را منوط به حمايت و درخواســت هيات رييســه دانست. او همچنين يك بار ديگر به اتفاقات فوتبال و ماجراي كارلوس كيروش اشــاره كرد و در بحث يكساعته خود با خبرنگاران هم از فوتبال انتقاد كرد و هم از رفتارهاي اخير فدراســيون كشــتي. البته او اساســنامه كميته ملي المپيك را هم مورد نقد قرار داد و برخي از مصوبههاي اين اساسنامه را زير سوال برد.

دولت اجباري ندارد اساسنامه مورد تایيد راتصویبكند

رييس اســبق كميته ملي المپيك در پاســخ به اين سوال كه وزارت ورزش با تغييراتي در اساسنامه كميته آن را براي تصويب به هيأت دولت فرســتاده، از اشتباه بودن اين روند گفت: «نميدانم IOC ميداند يا نه اما معناي آن دخالت دولت اســت. حداقل اين است كه ميتواند چنين تفسير شود كه دولت قصد دخالت دارد. ضمن اينكه شان دولت هم بايد در اين مورد رعايت شود. دولت نبايد چيزي را كه قبال در جايي ديگر به طور رسمي تصويب شده يك بار ديگر عين همــان را تصويب كند. دولت اجباري ندارد آن چيــزي را كه IOC تاييد كرده تصويب كند. بهتر بود اساســنامه را قبل از IOC به دولت ميفرستاديم نه اينكه دولت آن را تصويب كند بلكه ميتوانســتيم توافق ضمني بگيريم كه اگر مغايرتي نبود آن را به IOC ميفرستاديم. ضمن اينكه فكر ميكنم ضرورتي براي تغيير اساســنامه وجود نداشت اما متاسفانه اين اساسنامه بر اساس تصميمات لحظهاي دچار تغييرات شــد.» هاشميطبا همچنين ادامه داد: IOC« دستورالعملهايي دارد و با وجود اينكه مخالف دخالت دولت است اما به كشورها ميگويد نظر دولت خود را جلب كنيد. اساســنامه قبلي كميتــه هم مغاير با IOC نبود، آدمها وقتي هستند دوست دارند اختيارات خودشان را اضافه كنند و گاهي تفكرات لحظهاي آنها باعث میشــود تــا تغييراتي را ايجــاد كنند.» رييس ســابق كميته ملي المپيك همچنين مدعي شد مســووالن كميته بينالمللي المپيك خيلي هم به مســائل داخلي ورود نميكنند: «آنها (كميتــه بينالمللي المپيك) خيلي هــم به موارد ريز وارد نميشــوند. به هر حال بايد ظاهر را خوب حفظ كرد و آنها هم به همين بســنده ميكنند. مثل ساير كشورهاي عربي كه خيلي بعيد است كميته ملي المپيك اين كشورها بدون اجــازه حاكمان خود كاري انجام بدهند امــا اين كار را به خوبــي انجام ميدهند و هيچ كس هــم به اين موارد ورود نميكند.»

ریيس پارالمپيك باید در مجمع كميته باشد

هاشــمي طبا با اشــاره به وجود لفظ انتزاع در بحث جدايــي كميته ملي پارالمپيــك از كميته ملي المپيك از اشــتباه قانون در اين بــاره انتقاد كــرد: «در قانون انتزاع كميته المپيك از پارالمپيك اعالم شــد اساســنامه جديد نوشــته شود اما اساســنامه اين دو هميشه از هم جدا بود. اگر كميته ملي پارالمپيك اساســنامه نداشــت خسروي وفا چگونه ســالها رييس اين كميته شــد؟» هاشميطبا همچنيــن درباره تغييرات اعمال شــده در اساســنامه و حذف رييــس پارالمپيك به انتقاد از اين تصميم پرداخت: «اشــتباهي اين بند را حذف كردهاند. اتفاقا خوب است كه رييس پارالمپيك در مجمع كميته باشــد اما نميدانم چرا اين تصميم را اتخاذ كردهاند.»

ریيس كميته نميتواند بازرس را خودش انتخاب كند

هاشــمي طبا با انتقاد از فروش برخي از اموال كميته ملي المپيك در دورههاي گذشــته ادامه داد: «كميته ملي المپيك بايد از ســوي دولت مــورد حمايت قرار بگيرد اما در كنــار اين مورد بايد خودش هم بتواند درآمدزا باشــد. براي اين كار برنامه داشــتيم اما متاسفانه بسياري از اموال فروخته شــد و مشخص نشــد كه اين پولها كجا رفت.» هاشــميطبا در پاسخ به اين ســوال كه آيا مرجعي براي رسيدگي به تخلفات مالي كه در سالهاي گذشته احتماال در كميتــه ملــي المپيــك رخ داده وجود نــدارد، گفت: «حســابرس و بازرس بايد مســتقل باشــد، شنيدم طبق اساســنامه جديد بازرس را رييس كميته انتخاب ميكند اما بازرس بايد مســتقل باشــد تا بتواند رصد كند. به طور طبيعي اين مسائل حتي در بخش خصوصي قابل پيگيري است.»

استقالل مشکل مدیریتی دارد

رييس كميته ملــي المپيك در ادامه نشســت به بحث فوتبال داخلي هــم ورود كرد و با بيان اينكه در جواني به تيم اســتقالل (تاج) عالقه داشــته به انتقاد از وضعيت مديريتي استقالل پرداخت: «طرفداري منطق ندارد. من بازي آلمان را دوســت دارم اما طرفدار اين تيم نيســتم. در ليگ هم بازي پديده را ميپســندم چون فوتبال جانداري دارد. قبال هم تاج را دوست داشتم چون تعدادي از بچههاي اين تيم با من ارتباط داشــتند و ســبك بازي آنها را دوست داشتم البته استقالل ربطي به تاج ندارد چون آن زمان تاج منحل شد. بعد از انقالب ســازمان تربيت بدني باشــگاه جديدي ايجــاد كرد كه اساســنامه آن هم بعد از اين زمان است. استقالل مشكل فني كم ندارد اما در كنار آن، مشــكالت مديريتي زيادي هم دارد و بخشــي از نتايج ضعيف به مديريت اين تيم بر ميگردد.»

هاشــمیطبا در حمايت از مربيــان ايراني همچنين ادامــه داد: «البته اين را بگويــم موضوع كيروش متفاوت اســت، او تواناست اما در كنار اين توانايي اختياراتي داشته كه هيــچ كدام از مربيان داخلي نداشــتند، همه در اينجا به ســاز كيروش ميرقصند اما كدام يك از مربيان ايراني چنين وضعي داشــتند؟ حاال به زور هــم يك گل به كره جنوبــي ميزنيم. با مايليكهن ۶ بر ۲ كره را برديم و ســه بر صفر هم عربســتان را شكســت داديم! البته به توانايي كيروش اعتقاد دارم اما ميگويم تفاوت او با مربيان ايراني اينقدر هم زياد نيست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.