باز هم نعمتي، باز هم طال

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

بانوي كماندار تيم ملي تيراندازي با كمان جانبازان و معلوالن به نشان طالي رقابتهاي جهاني اين رشته دست يافت.

مسابقات تيراندازي با كمان قهرماني جهان در حالي در چين برگزار ميشود كه زهــرا نعمتي تنها ورزشــكار ايراني حاضر در اين مســابقات بود كه توانست به فينال رقابتهــاي انفرادي ريكرو راه يابد.

با اين حــال او در فينال هم خوش درخشــيد و توانست به مدال طالي اين رقابتها دســت پيدا كند. اين موفقيت نعمتي در حالي به دست آمد كه او پيش از ايــن هم بارهــا در ميادين بينالمللي خوش درخشــيده بود و در واقع ورزش ايران بــه افتخار آفرينيهاي فراوان زهرا نعمتي در ســالهاي اخيــر عادت كرده است.

ايــن مدال طال نشــان داد كه اين بانوي افتخار آفرين همچنان به روند رو به جلوي خود در ورزش ادامه ميدهد.

او در بازيهــاي المپيــك ريو هم به مدال طال دســت پيدا كــرد و بعد از اين بازيها هم دســت از تالش نكشيد. البته او بعد از ريو با مشكالت حاشيهاي فراواني روبهرو بود اما با اين حال توانست مــدال طالي مســابقات جهانــي را هم كسب كند تا نشان بدهد كه هيچ چيزي نميتواند مانع درخشــش او در ســطح بينالملل باشد.

زهــرا نعمتي در ديــدار فينال برابر نماينده تركيه به ميدان رفت و با نتيجه ۶ بر ۲ موفق شد عنوان قهرماني و نشان طالي اين مسابقات را از آن خود كند.

ايــن موفقيت نعمتــي در حالي به دســت آمد كه هفته گذشــته هم يك افتخار آفريني مهم و بزرگ توسط سيامند رحمان رقم خورد تا مشخص شود ورزش معلوالن همچنان در دوران اوج خود قرار دارد و به واســطه درخشش ستارههاي كم نظير خود حرفهاي بســياري براي گفتن دارد. او حاال امروز بعد از كســب مدال طالي انفــرادي بايد در ديدار رده بندي مسابقات تيمي هم به ميدان برود و يك نشــان برنز هم در انتظارش است. رقابتهاي قهرمانــي جهان تيراندازي با كمان معلوالن با حضور 54۲ كماندار از 40 كشور جهان از ۲۲ تا ۶۲ شهريور ماه در جريان خواهد بود.

نعمتي: هر روز بهتر ميشوم

زهرا نعمتي بعد از كســب اين مدال طالي ارزشــمند درباره موفقيتي كه در مســابقات جهاني كســب كرد، از سطح فني باالي اين رقابتها گفت: «مسابقات جهاني در ســطح بســيار بااليي برگزار میشود و 40 كشور در آن شركت دارند و همچنين همه رقبــاي مهم ما نيز در آن حضــور دارند. البتــه از عملكردم در مســابقات رضايــت دارم و ركوردهــاي خوبي را چه در مرحلــه مقدماتي و چه در مرحله حذفي به ثبت رســاندم و اين ركوردها به نســبت بازيهاي پارالمپيك ريو بهبود نيز يافته بود.»

نعمتي همچنين با پاســخ به اينكه چرا بــه ركورد دنيا حملــه نكرد؟ ادامه داد: «در رقابتهاي بينالمللي جمهوري چك كه اخيرا برگزار شد، توانستم ركورد جهان را جابهجا كنم و خوشــبختانه اين ركورد هنوز به نام كشورمان است.

تير و كمان رشــته بسيار دشواري اســت و هر يك تير تعيين كننده است، بنابراين امــكان جابهجايي ركورد جهان در هر مسابقه مقدور نيست و كار سختي است.»

دارنده دو نشــان طال از بازيهاي پارالمپيك با اشاره به برنامههاي آيندهاش گفت: «اين مسابقات محك بسيار خوبي براي من بود و با آمادگي به دســت آمده از اين رقابتها بــراي رويدادهاي پيش رو آماده ميشــوم. از نظر جسماني نيز با مراقبتهايي كه داشــتم روز به روز بهتر ميشــوم و در حال حاضر شرايطم خوب است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.