تكواندو مهياي درخشش در عشق آباد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

هوگوپوشان ایران از دوشنبه به مصاف رقبا ميروند

پنجمين دوره بازيهاي داخل سالن و هنرهاي رزمي در حالي از امروز در عشق آباد آغاز ميشود كه نمايندگان تكواندو ايران قرار است طبق برنامه اعالم شده از روز دوشنبه وارد شياپچانگ شوند. پيكارهاي تكواندوكاران كشــورمان در حالي از روز دوشنبه (۷۲ شهريورماه) در سالن ورزشي تكواندو عشق آبــاد آغاز ميشــود كه مهدي اســحاقي، مهدي جاللي و فاطمــه مداحي به عنوان نخستين نمايندگان كشورمان در نخستين روز مســابقات رو در روي حريفانشان قرار ميگيرند.

رقابتهاي تكواندو در بخش كيوروگي با حضور 85۲ هوگوپوش از ســاعت 8:30 روز دوشنبه (۷۲ شهريورماه) به وقت تهران آغاز میشــود و به مدت 4 روز ادامه دارد. در روز نخســت اين دوره از مســابقات - دوشنبه ۷۲ شــهريورماه - هوگوپوشــان اوزان -54 و 4۷- كيلوگرم مــردان و ۶4- كيلوگرم زنان به مصاف رقبايشــان ميروند. در گروه مردان مهدي اسحاقي -54( كيلوگرم) و مهدي جاللي -۷4( كيلوگرم) و در گــروه زنان فاطمه مداحــي -4۶( كيلوگرم) به عنوان نمايندگان ايران روي شياپچانگ ميروند.

بر همين اساس و در ادامه مسابقات، روز سهشنبه 8۲ شهريورماه و در دومين روز، مبارزات اوزان 3۶- و -80 كيلوگرم مردان و پيكارهاي اوزان -53 و 3۷- كيلوگرم زنان پيگيري ميشود.

در ايــن اوزان تيم ملي تكواندو كشــورمان با تركيب ســروش احمدي -۶3( كيلوگرم) و ســعيد رجبــي -8۷( كيلوگرم) در بخش مــردان و نيز ناهيد كياني ( -53 كيلوگــرم) در بخش زنان به مصاف رقبايشان ميروند.

تيم ملي تكوانــدو ايران در وزن 3۷- كيلوگــرم، ۷۶- كيلوگرم و -49 كيلوگــرم زنــان نماينــدهاي نــدارد اما در روز ســوم، يعني چهارشنبه 9۲ شــهريورماه تكواندوكاران اوزان -58 و -80 كيلوگرم مــردان و -49 و ۲۶- كيلوگــرم زنــان به مبــارزه ميپردازند. هادي تيــران وليپــور -58( كيلوگرم)، عرفــان ناظمــي -80( كيلوگرم) و پريســا جــوادي (۲۶- كيلوگرم) نمايندگان كشــورمان هســتند. در روز پاياني اين رقابتها (پنجشنبه 30 شهريورماه) پيكارهاي اوزان 8۶- كيلوگــرم مــردان و ۷5- و ۷۶- كيلوگرم زنان برگزار ميشــود. رقابتي كه براي تكواندو ايران با مبارزات ساالر وحيدي -۶8( كيلوگرم) و طيبه پارسا -5۷( كيلوگرم) رو در روي حريفانشان همراه است.

اما رقابتهــاي بخش پومســه نيز روز جمعه 31 شــهريورماه با حضــور ۲5 پومســهرو و تنها در يــك روز پيگيري ميشــود. در ايــن قســمت و در گروه مــردان علي ســهرابي در بخــش انفرادي و كــوروش بختيار،علــي ســهرابي و محمدرضــا فتوحــي در بخش تيمــي تركيــب تيم ملي پومســه كشــورمان را تشــكيل ميدهند. همچنين تيم پومســه زنان كشــورمان با تركيب نرگس ميناخاني در بخش انفرادي و مرجان سلحشــوري، نرگس ميناخاني، مهسا صادقي در بخش تيمي به اجراي فرم ميپردازند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.