مليپوشان ایران چهارشنبه به استانبول ميروند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در حالي كــه كمتــر از دو هفته به آغــاز رقابتهاي پاراوزنهبــرداري جهاني مكزيــك زمان باقي اســت، مجيد فرزين با مصدوميتی شــديد روبهرو شــده است. البته اين مصدوميت به نحوي نيســت كه او به رقابتهاي جهاني مكزيك نرســد اما با اين حال كادر فني روي ركورد شــكني اين وزنهبردار حساب نميكند. البته مجيد فرزين ابراز اميدواري ميكند كه بتواند در رقابتهاي پيش رو هم مدال طال كســب كند و هم ركورد شــكني كند: «اميدوارم به لطف خداوند و دعاي خير مردم بتوانم در رقابتهاي جهاني مكزيك به مدال طال برسم و بار ديگر ركوردشكني كنم.»

فرزيــن كه در بازيهــاي ريو هم به مــدال طال دســت پيدا كرد و بــا ركورد شــكني در آن بازيها يكي از بهترينهاي تيم ملــي بود و نامــش در كتاب گينس ثبت شــد، میگويد: «به خاطر عملكردم در بازيهــاي پارالمپيك ۶10۲ بســيار خوشحالم چون هم مدال طال را گرفتم و هم ركوردشكني كردم. از خدا سپاسگزارم كــه به من قدرتي داد تا بتوانم وزنهاي كه ســه برابر من وزن داشــت را باالي سينه ببرم. اكنــون نامم در كتــاب ركوردهاي گينس ثبت شده و من پس از دسته ۷01 كيلوگرم، سنگينترين وزنه را در بازيهاي ريو باالي سر برده ام.»

فرزين با اينكه به دليل مصدوميت در شرايط خوبي به سر نميبرد اما با اين حال براي روزها و ســالهاي آينده برنامهريزي دارد: «در حــال حاضر، تمــام هدف من اين اســت كه خــودم را بــراي بازيهاي پارالمپيــك 0۲0۲ توكيــو آمــاده كنم. ميخواهم در ايــن بازيها مدال بياورم و ركوردشكني مجدد داشته باشم.»

كاراتهكاهای تيمهای نوجوانان، جوانان و اميد كشــورمان چهارشنبه براي حضور در مســابقات كاراته وان استانبول راهي تركيه ميشوند.

مســابقات قهرمانــي نوجوانان، جوانان و اميدهــاي جهان در حالي هفته اول آبان ماه به ميزباني شــهر تنريف اســپانيا برگزار ميشــود كه تيمهــاي ملي پايه ايــن روزها براي حضــور در اين رقابتهــا با جديت بيشــتري در اردوها تمرينات خود را پيگيري ميكنند.

بــر همين اســاس، مســووالن فدراســيون كاراته تصميم گرفتهاند جهت باال رفتن آمادگي مليپوشــان كشــورمان، آنها را راهــي هفتمين مرحله مســابقات كاراته وان تركيه كنند.

كاراتهكاهاي تيمهاي نوجوانان، جوانان و اميد چهارشنبه هفته جاري براي حضور در مســابقات كاراته وان راهي استانبول میشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.