نامه رسول خادم به استاندار مازندران

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رســول خادم رييس فدراسيون كشتي در نامهاي به ربيعفالح استاندار مازندران خواستار فعالســازي مجدد عمليات عمرانــي و فراهم شــدن امكان بهره برداري از سالن 5هزار نفري كشتي جويبار شد.

رييــس فدراســيون كشــتي در اين نامه ضمن يادآوري اهميت كشــتي در شهر جويبار به اســتاندار مازنــدران و همچنين بــا تاكيد رييسجمهور محترم براي احداث اين ســالن، از متوقف شــدن اين پــروژه در همان مرحله خاكبرداري انتقاد كرده اســت. رســول خادم خوستار تسريع در روند ساخت و تكميل اين پروژه شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.