آماده براي دوئل آسیایي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

روز گذشــته پــس از برگزاري مراسم وزنكشي رقابتهاي ووشوي قهرماني جوانان آســيا مليپوشــان ايران حريفان خود را شناختند.

رقابتهــاي ووشــوي قهرماني جوانان آســيا از امروز يكشــنبه ۶۲ شهريور به ميزباني شهر گومي كشور كرهجنوبي برگزار ميشــود و تا روز چهارشنبه ادامه دارد. برهمين اساس و پس از انجام مراســم قرعهكشــي ووشــوكاهای جــوان كشــورمان به ترتيب زير حريفان خود را در بخش سانداي پسران و دختران شناختند. در وزن منهــاي ۶5 كيلوگــرم؛ پويا سليمان زاده با يك دور استراحت در دور دوم بايد با برنده مسابقه ويتنام و ازبكستان مبارزه كند. در وزن منهاي 0۶ كيلوگرم ؛ عليرضا ريگي با آريش كورونگ از نپال روبهرو ميشود.

علــي محمــدي بــا يــك دور اســتراحت در وزن منهــاي 5۶ كيلوگــرم در دور دوم بايــد با برنده مســابقه هنــد و ازبكســتان مبارزه كند. در وزن منهــاي 5۷ كيلوگرم؛ احمد واحدي با يك دور اســتراحت در دور دوم بــا خو شــوان از مالزي مســابقه ميدهد و در نهايت در وزن منهاي 80 كيلوگرم ؛ حسن خادمي نيــز از دور دوم با هاريــش از هند روبهرو ميشــود. همچنين براساس قرعهكشــي انجــام شــده در بخش ســانداي دختران مليپوشان جوان كشــورمان به ترتيب زيــر از امروز ميبايست در رقابتهاي آسيايي كره جنوبي بــه مصاف رقباي خود بروند. در وزن منهاي ۲5 كيلوگرم؛ فاطمه ويســي پس از يك دور اســتراحت در دور دوم بــه مصــاف فلورنتينا از فيليپين ميرود. كيميا شوشــتري با وو شــيائو وي از كشور چين در وزن منهــاي ۶5 كيلوگرم مبارزه ميكند و در نهايت نيــز در وزن منهاي 0۶ كيلوگرم؛ شقايق پاشايي با لي كا يي از هنگ كنگ روبهرو ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.