پاداش به فوتباليستها نبايد تبديل به باجخواهي شود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رييس اســبق سازمان تربيت بدني با اشاره به اعتراض بازيكنان فوتبــال در خصوص عدم دريافت پاداش، به انتقاد از وضع به وجود آمده پرداخت: «وظيفه مسووالن اين است پاداش بدهند اما نبايد به باجخواهي تبديل شود به ويژه در فوتبال كــه بازيكنان وضع مالي خوبي دارند. متاســفانه اين روزها كسي كه بيشتر دارد، بيشتر هم طلب ميكند. مثال قهرمان ســنگنوردي را ببينيد، او چه چيزي از فوتبــال كم دارد؟ حتي قهرمان جهان هم شــده اســت. برخي ميگويند براي باال بردن پرچم ميجنگيــم اما بايد گفت براي پول ميجنگند. البته تاكيد

سرمربي تيم كاراته جوانان:

دارم مسووالن ورزش بايد رسيدگي كنند و وظيفه آنها اين است به موقع و خيلي خوب پاداش بدهند.» هاشــمي طبا همچنين با انتقاد از مشكالتي كه در راه قانونی شدن پاداش وجود دارد، ادامه داد: «سال ۶۷ قانوني را نوشتيم كه البته اين قانون ناقص ماند. آن موقع نميگفتيم مدالآوران به مسابقات اعزام شوند چون در اين صورت نبايد ژيمناســتيك و يا بدمينتون را اعزام ميكرديم. بايد معادلسازي صورت بگيرد چرا كه قهرمانان جهان برخي رشتهها در آســيا هستند مانند تنيس روي ميز. در پاداش هم بايد به اين موارد رسيدگي ميشد كه متاسفانه نيمه كاره رها شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.