نياز باشد انتخابي درون اردويي هم برگزار ميكنيم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســرمربي تيم ملي كاراته جوانان تاكيد دارد كه 90 درصد تركيب تيم اعزامي به مســابقات جهاني مشخص شده است اما اگر نفرات دوم حاضر در اردو عملكرد خوبي داشــته باشند امكان برگزاري انتخابي درون اردويي هم وجود دارد.

مهــران بهنامفــر در مورد آغــاز مرحله ســوم اردوهاي تيــم كاراته جوانــان، ميگويــد: «مرحلــه ســوم اردوي تيــم ملــي جوانــان كاراته از ديروز(شــنبه) در مجموعــه شــهيد كبكانيــان تهــران آغــاز شــده و ايــن اردو تــا روز اعــزام بــه مســابقات كاراتــه وان تركيه ادامــه دارد.» بهنام فر در پاســخ به اين ســوال كه آيا زمان اعزام مليپوشان به مسابقات كاراته وان اســتانبول مشخص شده اســت يا خير، تاكيد ميكند: «بله زمان اعزام مشــخص شده اســت و كاراتهكاها روز چهارشــنبه هفته جاري راهي تركيه ميشــوند. جوانان نيز از روز 31 شهريور به روي تاتامي ميروند. البته در بخــش جوانان 5 نفر اعزام شــده و 4 نفر ديگر نيــز بهعنوان نفرات دوم باهزينه شخصي به مسابقات ميروند.»

ســرمربي تيم كاراته جوانان در ادامه صحبتهاي خود، معتقد اســت: «شرايط بچههاي حاضر در اردو ايدهآل است. ما نيز به واسطه اينكه مسابقات جهاني ســنگين است؛ ۲ مرحله اول اردوها را برنامه بدنسازي داشتيم. سعي كرديم در اردوها برنامههايي كه مدنظرمان بود را اجرايي كنيم، خوشبختانه بحث بدنسازي خوب بود و با توجه به امكاناتي كه شركت پخش فرآوردههاي نفتي در اختيار ما قرار داده برنامههايي كه مدنظرمان بود را انجام داديم.»

بهنام فر در پاســخ به اين ســوال كه آيا تركيب نهايي تيم ملي جوانان براي حضور در مسابقات جهاني اسپانيا مشخص شده است يا احتمال تغيير در اوزان وجــود دارد ميگويد: 90« درصد تركيب تيم اعزامي به مســابقات جهاني مشخص شده است اما اگر نفرات دوم ما عملكرد خوبي داشته باشند امكان برگزاري انتخابي درون اردويي وجود دارد.»

با حکم ریيس فدراسيون جودو

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.