ميري و چترايي جمعه روي تخته ميروند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دومين گروه از مليپوشــان تيــم وزنهبــرداري كشــورمان بــراي حضــور در رقابتهــاي وزنهبرداري داخل سالن آسيا روز سهشــنبه (8۲ شهريورماه) عازم تركمنستان ميشوند.

نخســتين گــروه از كاروان وزنهبرداري كشــورمان متشكل از علي مرادي رييس فدراسيون وزنهبــرداري به همراه محســن بيرانونــد ســرمربي موقت تيم ملي بزرگســاالن، علــي ميري مليپوش دســته 85 كيلوگرم، ســهراب مرادي مليپوش دسته 94 كيلوگرم و احســان شريف احمدي ماساژور تيم ملي بامداد ديروز شــنبه (5۲ شــهريورماه) تهــران را به مقصد عشــق آباد ترك كردند.

مســعود چترايــي دســته 85 كيلوگــرم، علــي هاشــمي دســته 105 كيلوگــرم، عليرضا سليماني دســته 105 كيلوگرم وهمايــون تيمــوري دردســته +105 كيلوگرم، دومين گروهي تيم ملي وزنهبرداري كشــورمان اســت كــه روز سهشــنبه (8۲ شهريورماه) عازم عشق آباد محل برگزاري رقابتهــاي بازيهاي داخل سالن آسيا ميشوند.

برهميــن اســاس و طبــق برنامه اعالم شــده توسط كميته برگزاري مســابقات، علي ميري و مســعود چترايي دو مليپوش دســته 85 كيلوگرم وزنهبرداري كشورمان هســتند كه بهعنوان نخســتين وزنهبرداران تيم ملي ايران روز جمعه 31( شهريورماه) در گروه )A( اين وزن از ساعت 19 به وقت محلي عشــق آباد به روي تخته ميروند.

گفتني است؛ سهراب مرادي مليپــوش دســته 94 كيلوگرم و قهرمــان بازيهــاي المپيك ۶10۲ ريــو و علــي هاشــمي مليپوش المپيكي دســته 105 كيلوگرم كشــورمان ۲ وزنهبردار باتجربــه و پراميد كادرفني براي كسب نشان طال و درخشش در اين دوره از بازيهاي به شــمار ميروند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.