مليپوشان دوچرخهسواري در ۷ ماده ركاب ميزنند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مليپوشــان دوچرخهســواري ايران در بازيهاي داخل سالن آســيا در تركمنستان در ۷ مــاده در بخش مــردان و بانوان ركاب ميزنند.

بازيهاي داخل ســالن آســيا از شنبه به ميزباني تركمنســتان آغاز شــده و ورزشكاران ايران در ســه رشــته به مصــاف حريفان خود ميرونــد. طبق برنامه اعالم شــده، نمايندگان كشورمان در دوچرخه ســواري از روز دوشنبه ۷۲ شهريور رقابت خود را با رقباي عنواندارشان آغاز ميكنند. در اين مسابقات نمايندگان ايران در مــواد مختلف به ترتيب تعيين شــده زير براي كســب مدال اين دوره از بازيها در پيستهاي اختصاصي خود ركاب ميزنند. كايرين: محمد دانشور محمود پراش ٠٠٢ متر: محمد دانشور علي عليعسگري تيم اسپرينت: محمد دانشــور، احســان خادمي و علي عليعسگري كايرين - ٠٠٢متر بانوان: فاطمه هداوند اومنيوم بانوان: پرستو باستي تيم اسپرينت بانوان: فاطمه هداوند و پرستو باستي اومنيوم مردان: محمد گنج خانلو

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.