فدراسيون كشتي بايد به وزارت ورزش پاسخگو باشد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

هاشميطبا درباره اختالفات خادم و وزارت ورزش و جوانان گفت: «فدراســيونهاي ما مستقل هستند اما همه بايد اول به مردم و بعد به وزارت ورزش پاســخگو باشــند. اگر وزير به رييس فدراســيون ميگويد بيا، بايد برود. نميتواند بگويد من مستقل هســتم و نميآيم. فدراســيونها بايد احترام را نگه دارند و پاسخگو هم باشند. معتقدم خادم بهترين گزينه براي فدراسيون كشتي است. قبال هم از او حمايــت كردم اما معتقدم كه بايــد در قبال وزارت ورزش و جوانان پاســخگو باشد.» او درباره نهمي تيم ملي كشتي آزاد در مسابقات جهاني پاريس هم بــه انتقاد از بحث جوانگرايي پرداخــت: «در مورد اينكه چرا تيم نهم شــده مســائل مختلفي مطرح ميشــود. ميگويند چون تيم را جوان كردهاند اين نتيجه به دســت آمده كه من موافق اين نظر نيســتم. جوانگرايي يعني كل تيم را تغيير دهيم و به جاي آنها نفرات جوان انتخاب كنيم. در صورتي كه ورزشــكاران در انتخابي مشــخص شدند. تمرينات ۲ ماهــه آخر هر تيم تعيين كننده اســت، من برنامه كشــتي را ندارم و نميتوانــم در اين باره اظهارنظر كنم اما يك هفته قبل از مســابقات يك نفر به من گفت سيستم سرمايشــي خراب شده و ورزشكاران نميتوانند بخوابند. اين ميتواند يكي از علتهاي عدم نتيجه باشــد كه در اين باره، هم وزارت ورزش و جوانان و هم فدراسيون كشتي مسوول هستند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.