سرپرست نايب رييسي بانوان معرفي شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ليال سادات محمديان با حكم رييس فدراسيون جودو بهعنوان سرپرست نايب رييسي بانوان فدراسيون انتخاب شد. پيش از صدور حكم نايب رييسي ليال سادات محمديان بهعنوان نايب رييس جديد بانوان فدراسيون جودو، ندا مطلبــي بهعنوان نايب رييس بانوان در اين جايگاه حضور داشــت اما رييس فدراســيون جودو روز گذشــته پس از قطع همكاري با مطلبي، ليال سادات محمديان را بهعنوان سرپرست نايب رييسي بانوان فدراسيون انتخاب كرد.

پس از اعزام به تركمنستان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.