چاقويي كه دسته خودش را ميبرد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - مايكل كاكس ‪Michael Cox‬

به عنــوان رقابتي بين دو مربي كه عمر آن به تنها يك ســال ميرسد، مصاف آرسن ونگر و آنتونيو كونته، بيــش از آنچه كه انتظار ميرفت به نبردهاي ميان آرســنال و چلسي - چيزي كه عمال داســتان مهمترين تغيير تاكتيكي صورت گرفته در ليگ برتر را طي اين يك ســال بازگو ميكند - جذابيت بخشيده است؛ يك تغيير براي باشــگاههايي كه خط دفاع 4 نفره جزء الينفك سيستم بازيشان بود و آنها را به استفاده از خط دفاع ســه نفره كه قدرت آن روز به روز بيشــتر ميشود، متقاعد كرد.

شــهرآورد امروز لنــدن، پنجمين مصاف ميــان ونگر و كونته از زمان ورود مربي ايتاليايي چلســي در لندن اســت. فصل گذشته در ليگ، آرسنال در ورزشگاه امارات پيروز شد و كونته در اســتمفوردبريج انتقام گرفت. ونگر اما در فينال جــام حذفي و پــس از آن در جــام خيريه هم دوباره كونته را شكست داد. ماهيت اين بازيها اما نسبت به نتايج آنها چيزهاي بيشتري درباره مصافهاي اين دو مربي ميگويد. ماه ســپتامبر سال گذشــته چلســي در خانه آرسنال؛ شكي نبود كــه دو تيم با خط دفاعي ســنتي 4 نفره بازي خواهند كرد. آرســنال بازي را با سيســتم هميشگياش 4-2-3-1 آغاز كرد و كونته هم با سيستم .4-1-4-1

چلسي در ابتداي كارش با كونته مشكالتي داشت و همين باعث شــد ابهامات درباره آينده اين مرد ايتاليايي در استمفوردبريج شكل بگيرد. عملكــردي كه آبيپوشــان لندن در ورزشــگاه امارات ارائه كردند بدترين نمايششــان در طول فصل بود. در آن بازي مســعود اوزيل و الكسيس سانچس با شروعهاي سرعتيشان در ضدحمالت كابوس خط دفاعي چلسي شدند و بازي به نيمه نرســيده بود كه توپچيها از همشهري آبيپوش 3 بــر صفر پيش افتادند. با اين حال اتفاقاتي كه بعد از آن 45 دقيقه رخ داد به داســتاني معروف تبديل شــد. كونته سســك فابــرگاس، هافبك اســپانيايي تيمــش را براي اينكه از هو شــدن توسط هواداران تيم سابقش در امان باشد بيرون كشــيد و ماركوس آلونســو را به ميدان فرستاد. اين جابهجايي تالشي براي بازگشت به بازي نبود بلكه يك جلسه تمريني براي بازي بعدي چلسي بود. اين اولين باري بود كه چلســي با سيســتم 3-4-3 بازي كرد. چلســي در بــازي بعدياش از همان سيســتم اســتفاده كرد و هالسيتي را شكســت داد و بعــد از آن تمــام بازيهايش تا پايان سال 2016 را برد و در نهايت با 96 امتياز كه دومين ركورد براي كســب بيشترين امتياز در طول يــك فصل از ليگ برتر بــود، قهرمان شــد. روند خيره كننده آبيپوشان لندن مديون همان تغييــر تاكتيكي بود كــه كونته در نيمه دوم شــهرآورد لندن امتحان كــرد و اتفاقا يكي از واضحترين نشــانهها از كارآمد بودن اين تغيير تاكتيكي گل ضربه سري بود كه ماركوس آلونسو در بازي برگشت برابر آرسنال در استمفوردبريج در ماه فوريه به ثمر رساند.

ســه ماه بعد دو تيم دوباره در ورزشــگاه ويمبلي براي مصاف در فينال جام حذفي انگليس برابر هم قرار گرفتند و اين بار ونگر بود كه به اين نتيجه رســيد كه بايد سيستم بازي تيمش را به 3-4-3 تغيير دهد. اگرچه شكي نبود كه موفقيت كونته در استفاده از خط دفاعي سه نفره الگوي الهام بخش ونگر براي اســتفاده از اين سيســتم بازي بود، ســرمربي فرانســوي توپچيها حاضر نشــد اعتراض كند كه تغييــر تاكتيكي تيمش بــراي فينال جام حذفي الگوبــرداري از همتاي ايتاليايــي جوانش بوده اســت. او براي اولين بار در 20 سال مربيگرياش در شمال لندن، از خط دفاعي 3 نفره اســتفاده كرد و شكي نبود كه او قصــد دارد راهي را طي كند كــه كونته در آن قدم گذاشــته بود. ونگر اگرچه حاضر به اعتراف به اين موضوع نشــد، اما از كسي كه 20 سال از او جوانتر بود ياد گرفت كه خط دفاعي سه نفره بيشتر به كار تيمش ميآيد. پيرمرد فرانسوي با همه عيب و ايرادهايي كه هواداران آرسنال از او ميگيرند و به عقب بــودن از جديدترين متدها و تاكتيكهاي مربيگري متهم ميشود، هميشه آماده امتحان كردن ايدههاي جديد بوده اســت. در واقع ونگر نه تنها از سيستم بازي چلسي الگو برداري كرد، بلكه با اســتفاده از همين سيستم بازي توانســت آبيپوشان لندن را شكست دهد. عملكرد آرســنال در فينال جام حذفي به مراتب بيــش از آن چيزي كه نتيجــه پاياني بازي (برد 2 بر يك توپچيها) نشــان ميداد، قاطعانه بود. سرعت دني ولبك در خط حمله باعث باز شدن بازي در يك سوم دفاعي زمين چلسي شد و در همان حال مســعود اوزيل و الكسيس سانچس، انگولو كانته و نمانيا ماتيچ را به يك سوي ميدان ميكشــاندند و گرانيــت ژاكا و آرون رمزي، در جهت ديگر بر ميانه ميدان مسلط شدند. از همه مهمتر اين بود كه خط دفاعي ســه نفر آرسنال اســتحكامش را حفظ كرد و فضاي پشــت سر مدافعان كناري جلــوزن توپچيها هم به خوبي پوشــش داده ميشــد و ديگر جا ماندن آنها در ضدحمالت حريف نگرانكننده نبود.

در جام خيريه هم آرســنال بــا تاكتيكي مشــابه پا بــه ميدان گذاشــت و حــاال به نظر ميرسد خودش را براي اســتفاده دوباره از اين سيســتم براي بــازي امروز آماده كرده اســت، اگرچه شــايعاتي هم بوده مبني بر اينكه بعد از باخت شــرمآور 4 بر صفر هفته گذشته در خانه ليورپول، ممكن اســت ونگر هوس كند دوباره از خط دفاعي 4 نفره اســتفاده كند بخصوص بعد از جدا شــدن الكس اوكسالد چمبرلين – كسي كه به ليورپول رفــت – و كايران گيبس كه هر دو همكاري تحسينبرانگيز و موثري با مدافعان كنــاري جلوزن آرســنال داشــتند و حاال ديگر نيستند.

واقعيت اين اســت كه در ليــگ برتر هنوز هيچ تيمي نتوانســته پاسخي قاطع براي خنثي كــردن سيســتم 3-4-3 ارائه كنــد، جز اينكه خــودش هم از آن اســتفاده كنــد و اين هفته مأموريت تاكتيكي كونته اين است كه در همان سيستمي كه خودش مســبب محبوبيت آن در ليگ برتر شد، نقطه ضعفي پيدا كند و از طريق آن به همشهري قرمزپوش ضربه بزند.

آرايش تاكتيكي آرســنال با خط دفاع سه نفره ضعفهاي زيــادي دارد كه مهمترين آنها عدم ثبات در عملكرد مدافعان ميانياش اســت و مشــكالت جدي حاصل از عدم پشــتيباني هافبكها از اين مدافعــان. كونته در اين بازي از آلوارو موراتا در خط حمله چلســي استفاده خواهد كرد اما مطمئنا او از اســتفاده از سسك فابــرگاس مقابــل تيمي كه دو مــاه پيش در ويمبلــي خط مياني آبيپوشــان لندن را تحت ســلطه گرفته بود، ابا خواهد داشــت. در غياب فابــرگاس، بدون شــك ادن آزار، مهره كليدي چلسي خواهد بود. با فارغ شدن از مسووليتهاي تدافعي و ســپردن مسووليت كنترل بهيرين به ماركوس آلونســو، هافبك بلژيكي چلسي امروز اجازه دارد بيش از پيش به ســمت مركز ميدان حركت كنــد و ميان خطــوط فضاهاي خالي پيدا كند. اگر آرســنال همان عدم يكپارچگي وحشــتناكي كه يكشنبه هفته گذشته در خانه ليورپول به نمايش گذاشــت را امروز دوباره به معرض نمايش بگذارد، آزار بهعنوان يك هافبك اضافي در قلب ميدان خواهد توانســت بازي را به ســود چلســي اداره و در عين حال بهعنوان يك مهاجم اضافي به تيمش براي اســتفاده از موقعيتها براي رســيدن به گل كمك كند كه همه اينها نتيجه آزاد گذاشــته شدنش از سوي كونته است. آزادي عمل دادن به بااستعدادترين بازيكنان تيم، چيزي بوده كه آرسن ونگر شايد بيشتر از ديگر همتايانش در ليگ برتر براي آن اهميت قايل است و حاال به نظر ميرسد كونته هم دارد بــه آن پي ميبرد. از ايــن رو به نظر ميرســد چرخه درسهاي آموزنده مربيان دو تيم شهر لندن براي يكديگر و تأثيرگذاري يكی روي ديگري، همچنان ادامه دارد.

منبع: ESPN

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.