سانه و دبروين را در بايرن ميخواستم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

پپ گوارديوال گفته زماني كه در بايــرن مونيخ بود ميخواســت لروي ســانه و كويــن دبروين را به خدمت بگيرد.

ايــن مربــي منچسترســيتي در انتهــاي فصــل 2016 بايرن را تــرك كرد و بــه ورزشــگاه اتحاد آمد. دبروين يك ســال پيش از او به سيتي پيوســته بود و سانه هم يكي از اولين خريدهاي او شد. هر دو بازيكناني كليدي براي ســيتي بودهاند.

شايعه شــده بود گوارديوال به اين دليل بايرن را ترك كرده كه با هيات مديره اختالف داشــته است، بهويژه بر سر انتقاالت. او ميگويد: «نميدانم چرا مــردم اين حرفها را ميزننــد، چون اينها كامال دروغ است. من از كار با آن باشگاه بسيار راضي بودم. هميشــه سپاســگزار رومنيگه (مدير بايرن) هســتم كه به مــن فرصــت داد هدايت يكي از بهتريــن باشــگاههاي دنيا را در دست داشته باشــم. دليل اينكه از بايرن رفتم اين بود كه ميخواستم به انگليس بيايم. در بايرن ســانه را ميخواســتم اما او در دوران حضور من حاضر نشــد به بايــرن بيايد. كوين دبروين هم همينطور. بايرن مونيخ حاضر نبــود مبلغ هنگفتي براي خريــد كوين خــرج كند. با تمام اين حرفها، هميشه با روساي بايرن مونيخ همگام بودم. براي من لذتبخش بــود كه در آن باشــگاه باشم.»

گوارديــوال همچنيــن گفته اســت: «دبروين يكــي از بهترين بازيكنانــي اســت كــه در طــول زندگيام ديدهام.»

دیلی میــل- نایکی با حضور یک ســتاره از هر كــدام از 30 تیم ،NBA پیراهنهــای فصــل جدید بســکتبال آمریــکا را به نمایش گذاشــت. در ایــن پیراهنها دوربیــن كوچکی زیــر لوگوی تیمها هســت كه به هــواداران اجازه می دهــد از زاویه ای جدیــد بــازی را ببینند. نایکی گفتــه قصــد دارد از این تکنولــوژی در فوتبــال هم اســتفاده كند.

مــاركا- كولــو تــوره، مدافــع ســابق آرســنال، منچسترســیتی و لیورپــول كه فصل قبل در ســلتیک بازی می كرد (نفر ســمت چــپ)، با آویختــن كفش ها به تیــم مربیگری این باشــگاه اســکاتلندی پیوســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.